Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Realizace souboru tří staveb v k. ú. Pančava a rekonstrukce polní cesty v k. ú. Brzkov, okres Jihlava

Krajský pozemkový úřad pro Vysočinu, Pobočka Jihlava započne v tomto roce stavební práce na realizaci „Společných opatření v k. ú. Pančava" a „Rekonstrukci polní cesty Brzkov – K Šachotínu".

V případě katastrálního území Pančava se jedná se o soubor tří souvisejících staveb vycházející z komplexní pozemkové úpravy pro k. ú. Pančava. Stavba spočívá v odtrubnění vodoteče s jejím vymělčením na povrch terénu, výstavbě malé vodní nádrže s plochou hladiny okolo 3 000 m2 a vybudování zatravněné údolnice v horní části dílčího povodí (SO-1), ve výstavbě vedlejší polní cesty zajišťující přístup k pozemkům (SO-2) a dále ve zřízení soustavy tří protierozních zasakovacích průlehů doplněných dvěmi svodnými příkopy (SO-3). Zhotovitelem předmětné realizace je společnost SPH stavby s. r. o., Bystřice nad Pernštejnem. Stavba má být ukončena v roce 2017 a bude mít rozhodující význam pro vyřešení stávajících problémů souvisejících s projevy vodní eroze v daném území.

V případě katastrálního území Brzkov se jedná rekonstrukci stávající polní cesty Brzkov – K Šachotínu vycházející ze schváleného návrhu plánu společných zařízení KoPÚ v k. ú. Brzkov, která naváže na již zrealizovanou polní cestu v katastrálním území Dolní Jablonná, okres Havlíčkův Brod. Polní cesta je dlouhá 2 031 km. Od km 1 420 do km 1 750 se jedná o novostavbu. U zbylých úseků se jedná o rekonstrukci stávající cesty. Kategorie polní cesty je P4,5/30, šířka vozovky je 3,5 m, krajnice 2x0,5m. V trase cesty jsou navrženy svodné žlábky. Vozovka bude z asfaltového betonu. V souvislosti s předmětnou výstavbou je navržena doprovodná liniová zeleň. Celkově je k výsadbě navrženo 11 stromů a 39 skupin keřů. Zhotovitelem předmětné realizace je společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., Brno. Stavba má být ukončena v roce 2016 a jejím cílem je dopravní obsluha okolního území a zajištění přístupu pro jednotlivé pozemky, které k cestě přiléhají.

 

Polní cesta Brzkov – K Šachotínu - před úpravou 

PC Brzkov-průběh cestyI.JPG

PC Brzkov-průběh cestyII.JPG

PC Brzkov-začátek cesty_u napojení na II_351.JPG

PC Brzkov-napojení na cestu v k.ú. Dolní Jablonná.JPG

PC Brzkov-napojení na silnici II_351.JPG

 

 

 

Přílohy Poslední aktualizace
Pančava - celková situace stavby
soubor pdfNové okno( PDF, 297.36 KB)
11.5.2016
Polní cesta Brzkov - K Šachotínu - přehledná situace
soubor pdfNové okno( PDF, 605.08 KB)
11.5.2016