Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Realizace polní cesty v Kladerubech nad Oslavou

Pobočka Třebíč zahájila výstavbu nové účelové komunikace s názvem Polní cesta C5a  v k. ú. Kladeruby nad Oslavou.  Dne 3. dubna 2017 bylo předáno staveniště vítězi výběrového řízení - firmě Porr a.s., odštěpný závod Morava, PJ Jihlava.  Polní cesta je realizována jako součást společných zařízení navržených v rámci jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Kladeruby nad Oslavou projektantem AGROPROJEKT PSO s. r. o.  Brno. Vedle zpřístupnění pozemků hospodařícím zemědělcům a vlastníkům má cesta i funkci protierozní a krajinotvornou a bude hojně využívána i místními obyvateli.

 

Cesta C5a začíná v místě napojení na silnici III/3921 Kladeruby - Mohelno a navazuje na již dříve, pobočkou Třebíč, vybudovanou polní cestu. Jedná se o jednopruhovou polní cestu, kategorie P 5,0/30. Jízdní pás tvoří jízdní pruh o šířce 4 metry s oboustrannými zpevněnými krajnicemi, každá o šířce 0,5 m. Zemní pláň má v celé délce trasy 3% sklon. Příčný sklon vozovky je 2,5 %  a kopíruje směr sklonu zemní pláně. Odvodnění zemní pláně a vozovky komunikace je řešeno jednostranným cestním příkopem. V km 0,002 je navržen příčný odvodňovací žlab délky 14 metrů. Stávající propustek v místě připojení na silnici bude vybourán. V km 0,304 je cestní příkop zaústěn do potoka Vlčina. Stávající propustek v místě křížení s vodotečí bude vybourán a nahrazen novým propustkem DN800 délky 6 metrů, před a za propustkem bude koryto zpevněnou dlažbou z lomového kamene tl. 0,25 m na cementovou maltu. Délka cesty je 559 metrů. Na okolní pozemky budou zřízeny sjezdy s propustkem vlevo a bez propustku vpravo. V km 0,470-0,490 bude výhybna vpravo. Povrch vozovky je asfaltový beton. 

Termín dokončení a předání díla je do 30. června 2017 a jeho celková cena činí 3 512 569 Kč včetně DPH. 

 

IMG_4508.jpg

IMG_4511.jpg