Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Myslivecký seminář v Okarci

V pátek 13. září uspořádal OMS Třebíč ve spolupráci s Mysliveckým spolkem Okarec-Třesov seminář týkající se krajinných úprav honitbě. Seminář byl zahájen v 16 hodin v kulturním domě v Okarci Ing. Tomášem Sedláčkem, předsedou OMS Třebíč. Ten přivítal téměř tři desítky zájemců o dané téma a seznámil přítomné s programem semináře.

První přednášky se ujal Ing. František Jaša, ředitel pobočky Třebíč Krajského pozemkového úřadu Kraje Vysočina. Ten se věnoval důvodům provádění a podstatě komplexních pozemkových úprav a zejména plánům společných zařízení. Množstvím fotografií prezentoval projekty realizované v rámci okresu Třebíč – vodní nádrže, biokoridory, protierozní opatření i polní cesty. Zdůraznil, že správně naplánovaná a zrealizovaná společná zařízení, přinesou nejen kryt a potravu pro zvěř, ale často mají i významný protierozní charakter. V některých případech např. chrání obce před přívalovými srážkami.

Následně přistoupil k pomyslnému řečnickému pultu Ing. Tomáš Sedláček, který prezentoval úpravy, které se v honitbě Okarec podařilo realizovat od roku 2007. Pohovořil o remízcích, liniových výsadbách, políčcích pro zvěř i napajedlech. Ve stručnosti popsal zdroje financí, které mohou myslivci pro uvedené činnosti čerpat. Zaměřil se přitom spíše na „menší“ projekty, které v Okarci myslivci realizovali sami a také na ně získali prostředky bez pomoci externích subjektů. Na závěr přednášky ale vyzdvihnul klady pozemkové úpravy. Ta byla koncem roku 2018 dokončena i v k.ú. Třesov právě výše uvedenou pobočkou Třebíč Krajského pozemkového úřadu. A díky ní mohou myslivci ve spolupráci s obcí Třesov pokračovat v realizaci dalších projektů. Zastupitelstvo obce již schválilo podání žádosti o dotace na realizaci společných zařízení (biocentrum, biokoridory, tůně) na ploše cca 10 ha.

Následovala venkovní část semináře, kde na dvou lokalitách mohli účastníci shlédnout celkem tři trvalé remízky, tři liniové výsadby, zalesněné zemědělské pozemky, napajedlo a políčko pro zvěř. V připraveném materiálu, který všichni obdrželi, si mohli porovnat díky fotografiím současný stav krajiny se stavem před započetím krajinných úprav. V terénu také padalo nejvíce otázek a proběhla širší diskuse.

 Závěrem téměř tříhodinového semináře nabídl Ing. Sedláček pomoc či konzultaci případným zájemcům o realizaci podobných opatření v krajině.


Přílohy Poslední aktualizace
Pozvánka na seminář
soubor pdfNové okno( PDF, 375.15 KB)
19.9.2019