Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Ukončení stavebních prací na polních cestách v k. ú. Lišnice

Státní pozemkový úřad (SPÚ), Pobočka Chomutov ukončila stavební práce při realizaci polních cest C6, C7 a C13 v k.ú. Lišnice v okrese Most. Stavební práce na rekonstrukci a výstavbě polních cest byly započaty na základě schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Lišnice.

Cesta C6 se nachází v severní části katastrálního území Lišnice, začíná u staré bažantnice a vede severovýchodním směrem na hranici katastrálního území. V rámci rekonstrukce byla zhotovena asfaltobetonová polní cesta, v místech křížení s podzemními inženýrskými sítěmi je povrch cesty z panelů. Šířka vozovky je 3 m a rámci rekonstrukce byla rozšířena o krajnice 2x 0,5 m. Na trase jsou 2 výhybny, kde je šířka rozšířena na 5 m. Délka cesty C6 je cca 530 m.

Realizace cesty C6 probíhala od srpna 2020 do listopadu 2020 a byla financována z prostředků veřejné pokladní správy. Cesty byla předána do vlastnictví Obce Lišnice.

Polní cesta C6 v k.ú. Lišnice v okrese Most

Cesta C7 se nachází v nezastavěném území a v její polovině křižuje silnici III/25113. Stavební práce spočívali v její rekonstrukci. Cesta začíná u obce Havraň a vede východním směrem až k východní hranici katastrálního území Lišnice. Cesta byla v minulosti vybudována na místě bývalého drážního tělesa, a tak má cesta charakteristické znaky železničních tratí. Nově je zpevněná část vozovky z asfaltobetonu rozšířena na šířku 3,5 m s krajnicemi o šířce 2x 0,25 m. Rozšířením stávající komunikace bylo nutné kácet mimo-lesní zeleň. Nově bylo vysazeno 5 nových dřevin. Součástí cesty je 5 výhyben kde je vozovka rozšířena na 5 m. Stávajících 7 propustků na odtok vody bylo zcela nově vybudováno z železobetonových trub. Kolmá čela propustků byla odstraněna a nahrazena šikmými čely s odlážděním lomovým kamenem. Délka cesty je cca 2 245 m.

Polní cesta C7 v k.ú. Lišnice v okrese Most.jpgPolní cesta C7 v k.ú. Lišnice v okrese Most

Cesta C13 je novostavbou a vede taktéž v nezastavěném území mezi hospodářskými pozemky v jižní části katastrálního území Lišnice a v celé své délce kopíruje část jižní hranice katastrálního území Lišnice. Cesta začíná na hranici katastrálního území na polní cestě C11, která spojuje obce Koporeč a Moravěves. Vozovka z penetračního makadamu je o šířce 3 m s dvojicí nezpevněných krajnic o šířce 0,25 m. Na cestě jsou dvě výhybny, kde je vozovka rozšířena na 5 m. Výstavba cesty si vyžádala kácení skupiny keřů, které byly v kolizi se stavbou. Délka cesty je cca 1,010 m.

Polní cesta C13 v k.ú. Lišnice v okrese Most

Realizace cest C7 a C13 probíhala od srpna 2021 do listopadu 2021 a byla financována z rozpočtu SPÚ. Cesty budou předány do vlastnictví Obce Lišnice.

Realizací polních cest byly především zpřístupněny zemědělské pozemky hospodařícím vlastníkům či uživatelům. Byla taktéž zvýšena prostupnost krajiny, propojeny katastrální území s možností využití cest pro turistiku, cykloturistiku a jiné sportovní vyžití.

Náklady staveb (včetně DPH)

Celková cena za provedení díla činí 31 674 885,95 Kč

Z toho:
Polní cesta C6 4 485 444,86 Kč
Polní cesta C7 15 963 929,24 Kč
Polní cesta C13 11 225 511,85 Kč