Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Případová studie Retenční schopnost krajiny v kontextu klimatické změny

Pobočka Děčín se dne 20. 2. 2018 zúčastnila dalšího workshopu s názvem „Retenční schopnost krajiny v oblasti Šluknovska", který pořádalo Technologické centrum Akademie věd České republiky.

V rámci workshopu byl představen další postup v řešení modelové situace možné řídící struktury na posílení retence vody v krajině, pro zemědělce byla jistě zajímavá prezentace shrnující výstupy výzkumu prováděného v Austrálii na pastevním chovu skotu v podmínkách meziroční variability srážek.

Workshop navazoval na dosud získané poznatky, cílem bylo shrnutí výsledků analýzy alternativního řídícího mechanismu pro poskytování veřejných statků ze zemědělství. Na předešlém workshopu byla jako vhodná koordinační platforma pro zlepšení retenční schopnosti krajiny doporučena MAS Český sever. Dále byly distkutovány možnosti využití pozemkových úprav pro realizaci technických opatření.

Mezi účastníky workshopu byli zástupci MAS Český Sever, Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje, zemědělci a SPÚ.

Druhá část worskhopu byla věnována identifikaci silných a slabých stránek, možných příležitostí a bariér fungování zvolené řídící struktury retence vody v oblasti Šluknovského výběžku.

Z uvedeného pracovního setkání vyplynula nutná spolupráce všech zainteresovaných stran v oblasti řešení vody v krajině. Slabé stránky projektu mimo jiné ukázaly, že je třeba vzbudit zájem obcí o danou problematiku z hlediska poznání možností, které by byly využitelné. Z diskuze současně vyplynula potřeba vyšší propagace pozemkových úprav pro zemědělce.

Podrobnější informace o studii jsou uvedeny na stránkách https://provide.strast.cz/cs.

 

wsAV1.jpg

WSAV2.jpg