Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY - KRAJINNÉ PLÁNOVÁNÍ Z DOTACÍ PRV

Cílem semináře je seznámení s úspěšnými projekty Programu rozvoje venkova (PRV). Propagace pozemkových úprav, jako klíčového nástroje pro rozvoj venkova. Výměna zkušeností z projektování a realizací komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) v ČR. Navázání spolupráce se zástupci obcí a dotčenými orgány státní správy (DOSS). Předání zkušeností o nové Společné zemědělské politice (SZP). Bude diskutována problematika udržitelného venkova, budou představeny úspěšné zajímavé projekty i z jiného území. Seminář by měl vést k motivaci zúčastněných čerpat dotační prostředky z PRV.
PROGRAM:
9:00-9:30 Prezence účastníků
9:30 Zahájení semináře,
Ing. Pavel Pojer, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj SPÚ, Teplice,
doc. Ing. Petr Vráblík, Ph.D., Fakulta životního prostředí, Univerzita Jana Evangelista Purkyně Ústí nad Labem
9:40 Celostátní síť pro venkov a její plánované aktivity pro rok 2022 a novinky v rámci PRV a SZP
Ing. Marcela Synková, Celostátní síť pro venkov Severozápad

10:00 Přestávka na kávu

10:30 Komplexní pozemkové úpravy na Lounsku - aktuální stav a výhled do budoucna, zkušenosti obce Holedeč s KoPÚ - pohledem starosty a krajináře
Ing. Jana Vernerová - SPÚ, vedoucí Pobočky Louny Zdeněk Krejčík, starosta obce Holedeč
Ing. Alena Burešová, autorizovaný architekt v oboru krajinářská architektura
11:15 Realizace vodohospodářských opatření na Teplicku
Ing. Soňa Balcárková - SPÚ, vedoucí Pobočky Teplice a Ústí nad Labem
11:40 Zkušenosti s realizacemi KoPÚ na Děčínsku v návaznosti na Chráněné krajinné oblasti
Ing. Jitka Blehová, SPÚ, vedoucí Pobočky Děčín
 
12:00 Přestávka, oběd

12:45 Územní systém ekologické stability Vysočany u Chomutova – opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí
Ing. Vladislava Hartmannová, SPÚ, vedoucí Pobočky Chomutov a Most
13:00 Pozemkové úpravy na okrese Litoměřice a zkušenosti s protierozní ochranou
Ing. Lenka Drábová, SPÚ, vedoucí Pobočky Litoměřice
13:20 Komplexní pozemkové úpravy z pohledu ochrany přírody a krajiny v Chráněné krajinné oblasti České středohoří
Mgr. Jan Kyselka, vedoucí oddělení Ochrana přírody a krajiny, Regionální pracoviště Správa Chráněné krajinné území ČR, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Ing. Radka Podrápská, Regionální pracoviště Správa Chráněné krajinné území ČR České středohoří, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
13:45 Celkové zhodnocení PRV za období 2014–2020 a financování pozemkových úprav Mgr. Michal Gebhart MBA, ředitel sekce krajinotvorby, SPÚ Praha
Projekty komplexních pozemkových úprav, které budou v rámci semináře představeny, byly podpořeny z PRV 2014–2020 a z evropských dotačních prostředků EU. V rámci semináře bude shlédnuto video na téma
"Obec Růžová - přínos PRV pohledem obce.“ (video z realizovaných projektů PRV v obci).
 
Od 14:00-15:30 hod bude pro účastníky akce připravena komentovaná pěší exkurze realizace projektů KoPÚ v katastrálních územích Holedeč a Stránky realizovaných v rámci PRV.
 
Účast na semináři je bezplatná, pro účastníky semináře je zajištěno celodenní občerstvení.
 
V případě Vašeho zájmu o účast (kapacita účastníků je omezena), se prosím registrujte na e-mailu: petr.vrablik@ujep.cz do 27. 4. 2022.