Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Nové větrolamy u Libčevsi

Pobočka Louny ukončila realizaci větrolamů VTL 1 a VTL 2 na základě schváleného plánu společných zařízení zpracovaného v rámci pozemkových úprav v k. ú. Sinutec.

 

Větrolamy byly založeny na orné půdě jako pásy dlouhé 1574 m a široké 7 m na jihozápadním okraji obce Libčeves, na rozhraní okresů Louny a Most, v návaznosti na pás krajinné zeleně podél hranice se sousedním katastrálním územím Odolice a na stávající stromy podél silnice II/249.  

V místech, kde bylo stávající stromořadí podél silnice, je doplněna jednořadá keřová výsadba a kde stromy nebyly, tak je doplněna výsadba dvouřadá. Vysazené dřeviny podél silnice jsou dočasně chráněny proti poškození okusem zvěře drátěným oplocením a individuálně chráničkami kmene. Celá plocha je zatravněna.

Druhová skladba vychází ze stanovištních poměrů a ze skladby přírodních společenstev. Jako kosterní dřeviny byly vysázeny dub zimní, javor mléč, třešně a jabloně a v příměsi babyky, mahalebky, habry, břízy. Keřový podrost tvoří lísky, svídy a dřín.

Celková plocha obou větrolamů má výměru 10917 m2. Celkem bylo vysazeno 1950 ks dřevin, z toho 419 stromů a 1531 keřů.  

Realizací došlo ke zvýšení půdoochranné funkce, byla podpořena obnova původních dřevinných společenstev a došlo k posílení ekologické hodnoty krajiny.

Po ukončení tříleté pěstební péče bude zeleň předána do vlastnictví Obce Libčeves.

Realizace větrolamů biokoridorů byla financována z prostředků Národního plánu obnovy.

Náklady včetně DPH:

Celkové náklady včetně následné péče činí          

2 498 777,78 Kč  
 Z toho:  
 Výsadba v roce 2022 1 149 511,13 Kč
 Následná péče 2023 – 2025   1 349 266,65 Kč 

Nové větrolamy v k. ú. Sinutec a Jablonec u Libčevsi