Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

U Vejprt vysadil SPÚ 18 nových náhradních stromů

Státní pozemkový úřad (SPÚ) při údržbě dřevin rostoucích mimo les, které souvisejí s výkonem správy nemovitostí u majetku ČR v příslušnosti hospodaření SPÚ provedl náhradní výsadbu stromů za vzniklou ekologickou újmu v k.ú. Vejprty v okrese Chomutov.

Pojem „Dřeviny rostoucí mimo les“ zahrnuje stromy a keře, jejich skupiny či liniové prvky rostou na nelesních pozemcích, které v katastru nemovitostí nemají uveden druh pozemku „lesní pozemek“. Pojem Dřevina rostoucí mimo les upravuje § 3, odst. 1, písm. i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon). Náhradní výsadbu upravuje § 9 zákona a představuje možnost, jak kompenzovat (byť třeba jen zčásti) provedené kácení.

Pobočka Chomutov v listopadu 2023 vysadila 18 ks dřevin jako kompenzaci za způsobenou ekologickou újmu, která byla zapříčiněná kácením stromů v k. ú. Vejprty, které byly na základě odborného stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) vyhodnoceny jako stromy neperspektivní a s ohledem bezpečnosti byly vyhodnoceny dokonce jako stromy rizikové. AOPK ČR doporučilo stromy pokácet.

Příslušný orgán ochrany přírody, kterým je Městský úřad Vejprty v rámci výkonu státní správy v přenesené působnosti povolilo kácení stromů rostoucích mimo les na území k. ú. Vejprty ve vydaném rozhodnutí, kterým byla SPÚ udělena náhradní výsadba za vzniklou ekologickou újmu.
Náhradní výsadba a následná pěstební péče byla vykonána na pozemcích s příslušností hospodařit SPÚ a na pozemcích Města Vejprty. Byla uložena délka následné péče ve lhůtě 5-ti let.

Výsadba stromů v k.ú. Vejprty

Ve spolupráci s městem Vejprty byly pro výsadbu zvoleny druhy sazenic, které odpovídají původní skladbě stávajících dřevin v odpovídající nadmořské výšce: 12 ks jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), 1ks javor mléč (Acer platanoides) a 5 ks buk lesní (Fagus sylvatica). Na výsadbu byly použity odrostky (120–150 cm), které byly vysázeny do jámy s hydrogelem do kořenové zóny a stimulátorem kořenového systému (Razormin). Na stabilizaci bylo použito svařovací pletivo s oky 10x6 cm s výškou 2 metry. Pletivo bylo smotáno do tvaru válce a upevněno k třem armaturám. Pletivo tvoří ochranu proti okusu, vandalství a povalení zvěří. Sazenice jsou upevněny vyvazovací stuhou k pletivu – 3 úvazy.

Výsadba stromů v k.ú. Vejprty

Náhradní výsadba (2023) a následná pěstební péče (2024–2028) byla realizována z finančních prostředků SPÚ a přesáhne celkovou hodnotu150 tisíc Kč.