Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Tůně, cesta a příkopy pomáhají s vodou v Milčevsi a Železné u Libořic

Státní pozemkový úřad (SPÚ) pobočka Louny ukončila realizaci společných zařízení v k. ú. Milčeves a Železná u Libořic včetně výsadby zeleně. Přesněji se jedná o polní cestu s příkopem, dvěma tůněmi a svodným příkopem.

Obec Milčeves se nachází asi šest kilometrů jižním směrem od Žatce a asi šest kilometrů severovýchodním směrem od Blšan, uprostřed donedávna kvetoucí chmelařské oblasti. Obec Milčeves patří pod správu města Žatec a leží na úpatí pahorkatiny Džbán.

Realizací došlo ke zpřístupnění zemědělských pozemků vlastníkům a uživatelům, byla obnovena prostupnost krajiny společně s realizací nových prvků v ÚSES doplněním zeleně. Opatření vytvořila protierozní funkci s přerušením a usměrněním soustředěného povrchového odtoku do příkopu s následným zadržením a akumulací vody v tůních. Výsadba dřevin vytvořila pestřejší prostředí, se zvýšením biodiverzity.

PSZ v Milčevsi a Železné u Libořic_Po realizaci tůně a zeleň

Polní cesta VC 3 se napojuje na komunikaci III/22722 a pokračuje na hranici katastrálního území, kde je zakončena brodem BR1, který kříží Radíčeveskou strouhu a je vydlážděný lomovým kamenem. Cesta byla realizována v kategorii P4,0/20, s jízdním pruhem 3,50 m a krajnicemi 2 x 0,25 m, v délce 575 m. Povrch cesty je štěrkový s asfaltovým nátěrem, při napojení na silnici je povrch asfaltobetonový. Součástí cesty je příkop SP1, který je zaústěn do Radíčeveské strouhy. Pod cestou byl vybudován propustek pro převedení vody ze svodného příkopu OP1 a tůní VN1 a VN2. U napojení cesty na silnici je žlab s litinovou mříží pro převedení vody silničním příkopem, druhý žlab je k převedení vody z příkopu SP1 přes sjezd na pole. V trase cesty jsou 4 sjezdy na pole a 1 výhybna. U stávající doprovodné zeleně bylo provedeno kácení, výchovné řezy a výsadba 18 ks nových ovocných stromů (Hrušeň obecná „Solanka“).

PSZ v Milčevsi a Železné u Libořic_Po realizaci a zeleň

Součástí realizace společných zařízení byla stavba svodného a záchytného příkopu s tůněmi a výsadba dřevin. Svodný příkop OP1 s tůněmi VN1 a VN2 je novostavba s protierozní funkcí pro přerušení a usměrnění soustředěného povrchového odtoku do příkopu s následným zadržením a akumulací vody v tůních. Příkop je miskovitého-parabolického profilu, včetně průtočných tůní v délce 571 m. Na začátku úseku byla provedena usazovací betonová jímka ukončená stabilizačními prahy se zaústěním záchytného příkopu dlouhého 122 m. Příkopy a tůně byly ohumusovány a zatravněny. Celková plocha realizovaného příkopu s tůněmi je 5550 m2.

PSZ v Milčevsi a Železné u Libořic_v průběhu realizace

Výsadba dřevin je rozdělena do 17 skupin s oplocením lesnickým pletivem. Celkem bylo vysázeno 126 dřevin, z toho 27 stromů a 99 keřů v druhové skladbě: Třešeň obecná, Habr obecný, Jeřáb ptačí, Svída krvavá, Bez černý, Ptačí zob obecný, Brslen evropský, Dřišťál obecný, Střemcha obecná, Hloh obecný. Byly instalovány dřevěné berličky pro dravce jako ochrana před drobnými hlodavci, kteří mohou poškozovat kořenový systém. Po dokončení výsadeb je prováděna následná tříletá údržba.

Realizace stavby probíhala společně s výsadbou zeleně od září do listopadu 2023. Jednotlivé části společných zařízení budou předány do vlastnictví Obce Libořice a Města Žatec a zeleň bude předána až po ukončení následné péče v roce 2026.

PSZ v Milčevsi a Železné u Libořic_Před realizací

Náklady stavby (včetně DPH) z rozpočtu RSPÚ:

Celková cena za provedení díla činí  

                         6 049 038,90 Kč

Z toho:

 

Stavba cesty a svodných příkopů                                                                       

4 893 165,84 Kč

Doprovodná zeleň a následná péče (2024 až 2026)                                         

1 155 873,06 Kč