Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Výstavba polních cest C8, NC5 a výsadba prvků lokálního ÚSES v k. ú. Břežany

Výstavba polních cest a výsadba prvků lokálního ÚSES byla realizovaná na základě schváleného plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Břežany u Rakovníka. Zpracovatelem komplexních pozemkových úprav byla firma PROGEKA v.o.s. Rakovník. Projektovou dokumentaci na realizaci polních cest C8, NC5 a prvků lokálního ÚSES zpracovávala firma Agroplan spol. s r.o. Samotnou stavbu pak prováděla firma Froněk s.r.o. Převzetí staveniště a zahájení stavby proběhlo 25. 4. 2014, její dokončení 21. 4. 2015. K realizaci došlo díky Evropským dotacím v rámci 14. kola Programu rozvoje venkova. Celkové náklady na realizaci projektu činily 7 259 810 Kč (včetně DPH).

Cesta C8 vznikla rekonstrukcí bývalé štěrkové a prašné cesty, má délku 1,3822 km, je kategorie P4,5/30 a v některých úsecích P4/20, šířka vozovky je  4 nebo 4,5 m  včetně krajnic. Kryt vozovky byl navržen OKS I s obrusnou vrstvou ABS II. Cesta začíná na severovýchodním kraji obce Břežany, mezi posledními domy zástavby, kde navazuje na místní komunikaci. Směřuje severně k hranici katastrálního území Čistá. Záměrem vybudování cesty bylo zajištění vhodného přístupu na přilehlé zemědělské pozemky, vzešlé z pozemkové úpravy. Cesta v současnosti slouží především k dopravě zemědělských produktů a hmot z okolních pozemků.

Nová polní cesta NC5 je 0,3701 km dlouhá, kategorie P4/30. Cesta je bez krajnic 4 m široká s krytem vozovky PMH a obrusnou vrstvou N. Začátek cesty je napojen na rekonstruovanou cestu C8 a směřuje východně k přilehlému lesu, kde se napojuje na stávající lesní cestu. Hlavni funkce cesty je zajištění vhodného přístupu na přilehlé pozemky a umožnění bezproblémové dopravy zemědělské techniky.

Biokoridor LBK4 prochází od severovýchodní hranice k.ú. Břežany k silnici Čistá – Kožlany. Leží v mělkém, z větší části zarostlém údolí. Při návrhu skladby dřevin se vycházelo z generelu ÚSES, kde byly doporučeny autochtonní dřeviny odpovídající konkrétnímu stanovišti, pro stanovení druhové skladby byl též požit program Arboreus (VÚKOZ Průhonice) a z STG vyskytujících se v zájmovém území. Vysázeny byly například stromy: Dub zimní, Habr obecný, Jasan ztepilý a Javor mléč. Z keřů pak: Líska obecná a Svída krvavá. Lokalita byla také zatravněna nízkostébelnou směsí na plochy s lesnickou výsadbou.

Interakční prvek IPN3 kopíruje jižní stranu polní cesty C1 vedoucí od zmíněného biokoridoru LBK4 západním směrem k lesnímu celku „V horách“. Interakční prvek byl navržen jako pás trojbylinných společenstev se skupinami keřů, výsadba stromu byla navržena jen v prostorách, kde to šířka pozemku dovolovala. Pro stanovení skladby dřevin a druhové skladby se vycházelo ze stejných podkladů jako u návrhu biokoridoru LBK4. Z převážné části proběhla výsadba keřových skupin v zastoupení druhů například: Zimolez obecný, Líska obecná, Svída krvavá nebo Kalina obecná. Výsadba stromů proběhla jen v západní části interakčního prvku v zastoupení druhů: Javor polní, Lípa srdčitá, Bříza bělokorá a Jeřáb ptačí.