Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Výstavba obtokových kanálů v pozemkových úpravách

Mezi vodohospodářská opatření, která zajišťují odtok přívalových srážek mimo zastavěná území obcí, patří záchytné příkopy a obtokové kanály. Jako příklady takto vybudovaných opatření na Nymbursku lze uvést záchytný příkop P1 v k.ú. Dobšice a obtokový kanál P1-SO-02 v k.ú. Sovenice.

 

Záchytný příkop P1 v k.ú. Dobšice je tvořen dvěma stavebními objekty SO 1 a SO 2. SO 1 tvoří vlastní otevřené koryto příkopu P 1. Příčný profil příkopu je jednoduchý lichoběžník, šířka dna 0,6 m, sklon svahů 1:1,5. Dno příkopu je zpevněno meliorační žlabovkou TMB 1 – 56 uloženou do štěrkopískového lože. Zbytek profilu je ohumusován a oset travním semenem. Oblouky jsou zpevněny dlažbou z lomového kamene tloušťky 0,25 m uloženého do betonového lože na celou výšku profilu. SO 2 tvoří vtokový objekt na stávajícím melioračním kanálu. Konstrukce vtokového objektu je betonová. Vlastní vtok do trubního kanálu je opatřen česlemi. Koryto  kanálu P 1 je opevněno dlažbou z lomového kamene uloženou do podkladního betonu Dlažba je zakončena betonovým prahem. Celková délka záchytného příkopu činí 266 m.

Před výstavbou.JPG   Po výstavbě.JPG

Před výstavbou                                                                               Po výstavbě

Výstavba byla ukončena v roce 2007. Náklady na výstavbu a ozelenění činily 995 000 Kč.

  

Obtokový kanál P1-SO-02 v k.ú. Sovenice se nachází severozápadně od obce na pozemcích SPÚ. Obtokový kanál vznikl prokopáním terénu od stávajícího koryta melioračního kanálu k silničnímu propustku silnice č. 275. Délka obtokového kanálu činí 795 m. Průměrný podélný sklon terénu v této trase koryta kanálu je cca 1,5 %. Z důvodu snížení střední profilové rychlosti v korytě a zabránění vymílání dna a svahu koryta byl podélný sklon snížen na 0,78 % a po trase kanálu je provedeno 10 balvanitých skluzů se spádem 0,6 m. Profil koryta má tvar lichoběžníku se šířkou ve dně 1 m a sklonem svahů 1:1,5. Hloubka koryta se pohybuje od 0,7 do 1,3 m. Svahy a dno koryta jsou opevněny zatravněním. Úsek vedoucí podél silnice je opevněn zatravňovacími betonovými tvárnicemi. Skluzy jsou balvanité s podélným sklonem dna 1:8. Na levém břehu je podél obtokového kanálu provedena výsadba stromů. Vodu do kanálu přivádí z koryta vodního toku Rojdánka rozdělovací objekt. Koryto kanálu spolehlivě převede průtok pětileté povodně. Rozdělovací objekt je železobetonový s kamenným obložením dna a stěn. Rozdělovací objekt je zakončen balvanitým skluzem. Voda do rozdělovacího objektu přitéká z propustku DN1200, který převede cca 3,5 m3/s vody. Dno rozdělovacího objektu je proto navrženo 60 cm pod dnem stávajícího propustku. Za běžných podmínek voda odtéká kruhovým otvorem průměru 250 mm ve stěně rozdělovacího objektu při dně a dále pokračuje korytem Rojdánky do záchytného poldru před obcí Sovenice.

Zpevnění břehů a dna prvního úseku obtokového kanálu betonovými zatravňovacími tvárnicemi.JPG  Vybudovaný skluz.JPG

                                                                                                                   

   Obtokový kanál v době jarního tání.JPG  Obtokový kanál v době jarního tání_2.JPG

Obtokový kanál v době jarního tání

 

Výstavba byla ukončena v roce 2009. Náklady na výstavbu a ozelenění činily celkem 2 500 000 Kč.