Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Rybník Pod Panskou

Rybník Pod Panskou s obtokovým korytem na Zákolanském potoce (ř. km cca 18,6 –18,9) – revitalizační a protipovodňové opatření v okrese Praha - západ

Pod Panskou.jpg 

   Obnovení rybníka Pod Panskou ve středočeské obci Středokluky bylo vyvoláno potřebou zamezit opakovaným povodním po přívalových deštích, které v posledních letech pravidelně postihovaly několik obcí ležících na dolním toku Zákolanského potoka. Současně bylo řešeno vytvoření příznivých životních podmínek pro kriticky ohrožený druh raka kamenáče (Austropotamobius torrentium), který je na Zákolanském potoce, evropsky významné lokalitě výskytu uvedeného druhu, chráněn v rámci soustavy NATURA 2000. Cílem bylo rovněž lokalitu revitalizovat a v širší příměstské oblasti, v nedávné minulosti nepříznivě ovlivňované průmyslovou a intenzivní zemědělskou činností, obnovit její přirozený krajinný ráz.

 

     Realizační rámec uvedeným záměrům poskytla pozemková úprava provedená v k. ú. Středokluky, jejíž  součástí byl schválený plán společných zařízení zahrnující také obnovu rybníka Pod Panskou na části jeho původní plochy. Výstavbu realizovala v roce 2014 Pobočka Kladno Státního pozemkového úřadu za úzké spolupráce s Obcí Středokluky a s pomocí Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj, a to zejména v oblasti zadávacího řízení na dodavatele stavby. Tím se stalo sdružení firem PROLES s. r. o. z Brna a KAVYL spol. s r.o. z Mohelna. Finanční zabezpečení stavby bylo zajištěno ze zdrojů Evropské unie v rámci Programu rozvoje venkova pro roky 2007 – 2013 prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu.      

 

     Výstavba byla provedena dle projektové dokumentace vypracované projektantem Ing. Petrem Datlem. Ten navrhl řešit obnovu výstavbou obtokového rybníka, kdy původní napřímený tok Zákolanského potoka, protékající středem lokality (cca 350 m), byl přeložen do nově vytvořeného, meandrujícího koryta, které vytváří životní podmínky pro raka kamenáče a současně slouží jako součást regulačního systému průtoku vody v závislosti na množství dešťových srážek.  Tato část výstavby zahrnovala záchranný přenos raka a dalších vodních živočichů do nového koryta ještě před termínem líhnutí nové račí populace a zahájení výstavby retenční nádrže včetně nezbytných stavebních objektů. Na dodržení odborných podmínek přemístění raků dohlížel specializovaný astakolog, jehož přítomnost byla jednou z mnoha součástí podmínek zadávacího řízení. Vlastní stavbou rybníka byla vytvořena vodní plocha 4,7 ha s retenčním objemem cca 46,6 tis. m3 při normální hladině. Hráz je zemní homogenní, nasypaná z místního materiálu, hutněná po třiceticentimetrových vrstvách, opatřena požerákem se spodní výpustí (DN 500) a bezpečnostním přelivem. Jako návrhový průtok pro rybník je stanoven průtok Q100, kdy se v běžném provozu odtok z nádrže rovná přítoku do nádrže. Na přítoku je vytvořen rozdělovací objekt navržený na maximální průtok Q100 26,6 m3/s. Z něho obtokovým korytem odtéká objem vody max. 6 m 3/s a přes bezpečnostní přeliv 21 m 3/s. Maximální hloubka u hráze při normální hladině je 2,00 m, délka hráze (vč. boční)417,0 m,šířka koruny hráze 6,0 m, maximální výška hráze (návodní strana) 3,50 m. Současně byla provedena úprava okolí rybníka a při zachování cenných partií dřevin byla na nově vzniklých a upravených plochách (okolí hráze a obtokového koryta, litorál) doplněna další zeleň. Ozelenění nádrže bylo navrženo tak, aby příroda měla prostor k jejímu dalšímu dotvoření.

 

     Vybudované vodní dílo, které má hodnotu 9 778 652 Kč bez DPH, převzala do své účetní a majetkové evidence Obec Středokluky, která tím převzala i povinnost zajistit správu a údržbu po dobu 5 let a provozuschopnost předávaného díla dle manipulačního řádu.  Účetní hodnota doprovodných investičních nákladů, zahrnující autorský dozor, technický dozor a dozor BOZP, činila 366 633Kč bez DPH a byla kryta z prostředků Státního pozemkového úřadu.

 

Funkčnost obnoveného rybníka Pod Panskou jako protipovodňového opatření, stejně jako stav račí populace, prověří následující roky. Už nyní byl ale naplněn cíl revitalizační a krajinotvorný. Současně má tato realizace mnohem širší dosah: obyvatelům Středokluk i dalším návštěvníkům nabízí rozšíření životního prostoru o malebnou přírodní lokalitu a znásobuje - v této oblasti doposud skromné - příležitosti ke koupání a sportovnímu rybolovu.

 

Vypracováno Pobočkou Kladno 28. 5. 2015