Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Protierozní opatření k.ú. Nebovidy

Pobočka Kolín Protierozní opatření k.ú. Nebovidy - lokality U Studánky

 

 • k. ú. Nebovidy
 • lokalita U Studánky
 • stavba  - obvodový příkop, 3 tůně, terénní práce, zatravnění a výsadba lužního lesa
 • rok investice 2014
 • v rámci KoPÚ Nebovidy u Kolína (v souladu s PSZ)
 • zkolaudováno kolaudačním souhlasem MěÚ Kolín č. j. OZPZ 86432/14-hak ze dne

14. 11. 2014

 • celková investiční hodnota  18 048 292, 00 Kč (včetně DPH)
 • hrazeno z dotace PRV
 • kontrola SZIF proběhla v únoru 2015 bez závad
 • zhotovitel: SaM silnice a mosty Česká Lípa
 • převedeno na obec Nebovidy u Kolína dne 5. 1. 2015
 • účel:
  • zabezpečení bezproblémového odtoku srážkových vod z území
  • stabilizace vodního režimu
  • vytvoření prostoru pro rostliny a živočichy vázané na mokřadní staveniště
  • pozitivní ovlivnění ekologické stability širšího území
  • posílení přírodního charakteru lokality

 

KPÚ pro Středočeský kraj, pobočka Kolín, vybudoval v roce 2014 v k. ú. Nebovidy v lokalitě
U Studánky protierozní opatření, jehož účelem je zabezpečení bezproblémového odtoku srážkových vod z území východně od obce Nebovidy. Zájmové území leží na pravém břehu Nebovidského potoka a před uskutečněním protierozního opatření bylo soustavně podmáčené. Při výraznějších srážkách docházelo ke krátkodobému zaplavení části údolní nivy. Součástí stavby je obvodový odvodňovací příkop, soustava tří tůní, terénní práce, zatravnění a výsadba lužního mokřadního lesa. Akce byla součástí KoPÚ Nebovidy u Kolína v souladu s plánem společných zařízení a kolaudace staveb proběhla 14. 11. 2014. Následná kontrola SZIF proběhla hladce. Celkem bylo proinvestováno více než 18 mil Kč, přičemž akce byla hrazena z Programu rozvoje venkova.  Zhotovitelem stavby vzešlým z  výběrového řízení byla firma SaM silnice a mosty Česká Lípa. Dne 5. 1. 2015 byla celá stavba převedena na obec Nebovidy u Kolína. Zajímavostí celé akce bylo výjimečné prostředí tekutých písků, které výrazně ztěžovalo samotnou realizaci akce. Dokončené protierozní opatření se stalo významným přírodním ekosystémem v krajině, kde se usídlilo velké množství vzácných živočichů.  Biokoridor se začlenil do území, významně posílil přírodní charakter lokality a pozitivně ovlivnil ekologickou stabilitu širšího území.