Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Polní cesta VPCS 4 Sibřina s biokoridorem LBK 10 Sibřina

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Nymburk vybudoval na základě dokončených komplexních pozemkových úprav v k. ú. Sibřina polní cestu VPCS4 s přilehlým biokoridorem LBK 10. Realizace probíhala od podzimu 2014 do února 2015. Následná péče o vysazený biokoridor bude probíhat do konce roku 2017.

Polní cesta VPCS 4 je jednopruhová vedlejší polní cesta kategorie
P 3,5/30 – dle ČSN 73 6109. Vozovka VPCS 4 je z penetračního makadamu, pouze posledních 20 m (sjezd ze silnice III/0127) je krytem vozovky asfaltobeton. Odvodnění je provedeno volně do okolního terénu, příkopy ani drenáž není navrhována. V km 0,533 byla provedena rekonstrukce propustku. Stávající propustek byl nahrazen novým trubním propustkem DN 800 s betonovými čely. Pro umožnění vyhnutí se protijedoucích vozidel je v km 0,725 – km 0,745 vybudována výhybna o délce 20 m a šířce 2 m.

 

Lokální biokoridor LBK 10 je vysázen na parcelách č. 622, 635, 648. Parcely č. 648, 635 vedoucích podél Sibřinského potoka. Parcela č. 622 je na konci obce Sibřina v blízkosti komunikace Sibřina-Koloděje.

 

 

Pro výsadbu byly zvoleny níže uvedené druhy
  
dřeviny:                                            
dub zimní (Quercus petraea)   56 ks
habr obecný (Carpinus betulus)            43 ks      
javor mléč (Acer platanoides)   16 ks
javor babyka (Acer campestre)   32 ks                        
lípa malolistá (Tilia cordata)  34 ks
jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) 18 ks                          
třešeň ptačí (Prunus avium) 36 ks
Celkem stromů 235 ks
  
keře:
líska obecná (Corylus avellana)   96ks                      
růže šípková (Rosa canina)  183 ks
svída krvavá (Cornus sanquinea)  56 ks
slivoň trnka (Prunus spinosa)     252 ks               
brslen evropský (Euonymus europaeus) 56 ks
zimolez obecný (Lonicera xylosteum)  28 ks
Celkem keřů 671 ks
  
Výkaz výměr
osetí                                            13059 m2
kůly 1376 ks
Oplocení   2739 m pletivo lesnické
2739 m pletivo chovatelské

 

 

K výsadbě byly použity sazenice prostokořenné: stromy - 125/150 cm sázené v rozestupu 6 m a 12 m, keře - sazenice velikosti 40-60 cm tj. 2 – 3leté sazenice, spon 1 x 1 m.

Délka úseku 1465 m o výměře 13059 m2. 

 

Realizace polní cesty VPCS4 Sibřina v celkové hodnotě 3 586 074,- Kč včetně DPH byla hrazena z finančních prostředků Programu rozvoje venkova.

Výsadba biokoridoru byla realizována částkou 525 738,- Kč včetně DPH s následnou tříletou péčí ve výši 92 890,- Kč včetně DPH za každý rok. Vzhledem k tomu, že není možné hradit následnou tříletou péči o vysazenou zeleň z prostředků EU, přistoupila pobočka k realizaci biokoridoru z VPS.