Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Polní cesta VPC 1 Chotětov, katastrální území Chotětov a polní cesta HPC9 Hřivno, katastrální území Hřivno

Výstavba polních cest spolu s výsadbou doprovodné zeleně byla realizována Pobočkou Mladá Boleslav na základě schváleného plánu společných zařízení při provedení Komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Chotětov a Hřivno.

Jedná se o opatření ke zpřístupnění pozemků v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Hřivno a Chotětov. Výstavba proběhla z praktických důvodů jako jedna akce, přestože se jedná o dvě pozemkové úpravy. Hlavní funkcí je zpřístupnění zemědělských pozemků. Vedlejší funkcí je obnova průchodnosti krajiny spojená s možností pěší turistiky a cykloturistiky. Dále je možno za doplňkovou funkci považovat funkci krajinotvornou (doplňková výsadba stromů, keřů a zatravnění).

Realizaci společného zařízení tvoří stavba polní cesty  HPC9 v k. ú. Hřivno. Polní cesta začíná napojením na silnici III/2752 v obci Hřivno a vede severovýchodním směrem, kde na katastrální hranici s k. ú. Chotětov končí a kde zároveň začíná polní cesta VPC1 Chotětov. Polní cesta VPC1
v k. ú. Chotětov začíná napojením na polní cestu HPC9 Hřivno v místě katastrální hranice, vede východním směrem a končí napojením na silnici II/275 v obci Chotětov.

Polní cesta s parametry P4/30, šířka v koruně 4,0 m s návrhovou rychlostí 30 km/hod. Tato polní cesta je jednopruhová, obousměrná s pěti výhybnami o délce 20 m širokých 6 m a hospodářskými sjezdy. Délka polních cest je 2 452 m. Podél polní cesty je mělký průleh.

Vozovka i krajnice jsou provedeny z penetračního makadamu, napojení na silnici III. třídy v ploše 120 m2 je provedeno z asfaltového betonu.

Původní zeleň v první polovině trasy polní cesty prakticky neexistovala, popř. byla tvořena náletovými dřevinami a plevelnými rostlinami. Největší podíl doprovodné zeleně se nacházel v úseku polní cesty, který kopíroval původní úvozovou cestu a kde bylo třeba pouze provést ošetření této zeleně prořezáním s ohledem na pokud možno s minimálním dopadem na tento ekosystém. Vysazeny byly ovocné a okrasné dřeviny v kombinaci s keři ve složení: třešeň, hrušeň, jabloň, jeřáb, javor, hloh, bez, růže, trnka. Doprovodnou zeleň tvoří výsadba 171 ks stromů a 30 ks keřů.  Každý strom je zajištěn třemi kůly zatlučenými do trojúhelníku svisle okolo stromu. Strom je vyvázán v jedné úrovni třemi úvazky v jedné úrovni a obalen pletivem vedeným kolem podpěrných kůlů z důvodu ochrany před okusem zvěří. Po výsadbě stromů a keřů byl proveden výsev luční travní směsi.

Stavba byla zahájena dne 2. 8. 2012.

Stavba byla ukončena dne 7. 11. 2012.

Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem dne 14. 11. 2012.

Polní cesty byly předány Městysu Chotětov dne 7. 12. 2012.

Celková účetní investiční hodnota těchto polních cest a doprovodné zeleně ke dni předání činí 8 546 838,42 Kč s DPH. Finanční prostředky byly čerpány z Programu rozvoje venkova.

Projektantem pozemkové úpravy KoPÚ Chotětov a KoPÚ Hřivno byl Ing. Pavel Gallo. Autorem realizačních projektů firma GALLOPRO, spol. s r.o. pro polní cestu HPC9 Hřivno; pro polní cestu VPC1 Chotětov Ing. Hynek Seiner. Dodavatelskou firmou byla firma COLAS, a.s. Praha