Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Církevní restituce – dokončování procesu rozhodování dle zákona č. 428/2012 Sb., v pl. znění

Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu v současné době dokončuje proces vyřizování uplatněných výzev oprávněných osob dle zákona č. 428/2012 Sb., v platném znění. Do 30. 11. 2015 plánujeme vyřídit výzvy, kde je povinnou osobou Státní pozemkový úřad a do 31. 12. 2015 pak předpokládáme dořešení také výzev ostatních povinných osob. S ohledem na skutečnost, že krajská pracoviště pro hl. m. Prahu a Střední Čechy mají některé z oprávněných osob společné, věnujeme se v současné době také vyřizování některých z výzev, které místní příslušností původně spadaly pod Středočeský kraj. I dokončení těchto spisů předpokládáme v termínu do konce tohoto roku.

Aby bylo možné agendu církevních restitucí považovat za komplexně, tj. zcela vyřízenou, věnuje se naše pracoviště aktivně také dokončení i veškerých procesů generovaných správním rozhodováním. Jedná se především o fyzické a dokladové předání veškerého rozhodnutím vydaného zemědělského majetku, spočívající v protokolárním vydání nemovitých věcí (budov, staveb, pozemků) vč. všech dokladů, na základě kterých váznou na tomto majetku smluvní práva třetích osob. K dnešnímu dni bylo tímto způsobem církvi předáno více než 70 % vydaných nemovitých věcí. I přes to, že i tyto činnosti jsou poměrně pracné a časově náročné, Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu předpokládá jejich dokončení počátkem roku 2016.

Paralelně se shora uvedenými činnostmi se dále věnujeme také přípravě podkladů a stanovisek k žalobám podaným ze stran oprávněných osob a aktualizaci stávajících smluvních vztahů v souvislosti s vydaným majetkem.