Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Činnost RDK - KPÚ pro Středočeský kraj

RDK pro Středočeský kraj prošla v letošním roce několika změnami (mimo jiné jistě oboustranně přínosnou spoluprací s Ústeckým krajem do konce července), ale ve druhé polovině roku se systém její činnosti ustálil. Jednání probíhala nejprve v původním sídle KPÚ pro Středočeský kraj v Kladně, resp. od května v novém sídle KPÚ na Náměstí Winstona Churchilla 1800/2 v Praze 3.

Komise měla v roce 2015 celkem 10 zasedání, při nichž bylo projednáno 21 plánů společných zařízení (z toho některé opakovaně), takže proběhlo 28 kontrol, navíc několik dodatečných posouzení jednotlivými členy. Všichni členové se do činnosti aktivně zapojovali v rámci svých odborných a časových možností. Komisi ztěžovalo činnost také nerovnoměrné rozložení předkládaných projektů v roce, které se odvíjí od smluvních termínů. Podobný problém lez očekávat i v roce 2016, kdy má být projednáno 30 PSZ, z nichž je pouze u devíti projektů požadavek na projednání v první polovině roku. Navíc je již nyní avizováno posunutí termínů předložení projektů, a to z různých důvodů.

Rekapitulace předložených projektů v roce 2015:

Středočeský kraj: předloženo 19 dokumentací (některé opakovaně)

Pobočky: Beroun -  5, Kolín - 4, Kutná Hora - 3, Příbram - 6, Rakovník - 1

Ústecký kraj (únor – červenec): předloženy 2 dokumentace

Pobočky:  Teplice - 2

Kvalita předkládaných dokumentací byla různá, a to od těch, kde byly jen drobné chyby formálního rázu, až po ty, které byly zpracovateli opakovaně vráceny k přepracování. V jednom případě dokonce došlo na podání podnětu k návrhu na odejmutí „Úředního oprávnění k projektování pozemkových úprav“. Je nutno přiznat, že ne za vše může zpracovatel, ale mnohdy vázne i kontrola a komunikace ze strany poboček. Nejčastějším závěrem komise byl požadavek na opravu chyb a zapracování připomínek s následnou kontrolou na příslušné pobočce.

Lze zcela jistě konstatovat, že pokud by plány společných zařízení nebyly komisi předkládány, nastaly by v budoucnosti vážné problémy při realizaci některých navrhovaných opatření. Bohužel není výjimkou nedodržení základních funkčních a prostorových parametrů navrhovaných opatření, případně podcenění či metodicky špatné řešení erozního ohrožení a návrhu hydrotechnických prvků. Obecně k nejvíce pochybením docházelo právě v kapitolách týkajících se erozního ohrožení, kdy zejména u návrhu opatření zpracovatelé často chybně uvažovali přerušení erozní linie prvkem, který k tomu nemá parametry. Dále byla velmi často nedostatečně zpracovaná dokumentace technického řešení. Stávalo se také, že se projektanti vyhýbali návrhu hlavních polních cest. Cesty navrhovali v minimálních rozměrech dle normy, které ovšem nejsou vhodné pro běžně používanou moderní mechanizaci. V prudších stoupáních pak chybělo odpovídající zpevnění. U návrhu vodohospodářských prvků a opatření mnohdy chyběly nezbytné řezy či výpočty.

RDK lze také označit za zásadní nástroj bránící marnému vynakládání finančních prostředků při realizacích navržených společných zařízení. Pro zajištění kvalitní činnosti komise je ovšem nezbytná podpora její činnosti, a to nejen metodická, softwarová ale i materiální. Nezbytné je však také zohlednění této časově náročné činnosti přímými nadřízenými jednotlivých členů.