Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Spolupráce Pobočky Teplice se studenty

Pobočka Státního pozemkového úřadu v Tepliích již dlouhodobě spolupracuje se studenty, a to nejen se studenty vysokých škol např. s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně (UJEP), Českou zemědělskou univerzitou Praha (ČZU), ale také se studenty Střední odborné školy Litvínov (SCHOLA HUMANITAS). V letošním roce absolvovali stáž na pobočce 4 studenti. Po covidovém období se opět rozběhla dlouhodobě zavedená praxe – ukázat studentům výsledky činností pobočky v oblasti pozemkových úprav. V listopadu se této praktické ukázky zúčastnili studenti denního i dálkového studia fakulty životního prostředí UJEP předmětu Pozemkové úpravy vedeného Petrem Vráblíkem.

Exkurze UJEP, Teplice

Soňa Balcárková, vedoucí pobočky Teplice, zahájila program přednáškou o důležitosti spolupráce mezi pobočkou, státní správou a dalšími organizacemi a účastníky (zejména AOPK) v průběhu celého řízení pozemkových úprav až po realizace navržených opatření. Poukázala na specifické podmínky pro provádění pozemkových úprav Pobočkou Teplice v krajině těžce zkoušené teplické a ústecké hnědouhelné pánve, přes nejcennější území Českého středohoří až po náhorní plošiny Krušných hor, kam by měly směřovat pozemkové úpravy v budoucnu.

Následoval blok vedený Hanou Němcovou, kdy se studenti dozvěděli informace, jak probíhá návrh nového uspořádání pozemků, co jsou soupisy nároků a jak vzniká plán společných zařízení (PSZ), včetně praktických ukázek pozemkových úprav.

Exkurze UJEP, Teplice

Následně se účastníci vydali do terénu na jednotlivá realizovaná opatření, navržená v PSZ. Trasa exkurze byla naplánována od Teplic údolím řeky Bíliny až k pomníku Přemysla Oráče, přes úpatí nejvyšší hory Českého středohoří Milešovky a podél silnice I/8 zpět na pobočku v Teplicích.

Trasa exkurze UJEP, Teplice

První zastavení bylo u nádrže v k.ú. Rtyně nad Bílinou, kde mohli účastníci vidět největší pobočkou realizované vodní dílo o rozloze 4,1 ha, které bylo dokončeno v roce 2015. Hráz má délku 120 metrů, šířka v koruně je 4 metry. Součástí komplexu opatření ve Rtyni je několik cest, protipovodňová ochrana přilehlé zástavby a výsadby zeleně. Trasa pokračovala po šesti realizovaných cestách, které spojují Malhostice, Brozánky a Stadice. Letošní realizací cest do Stadic je dokončeno propojení měst Ústí nad Labem a Bílina umožňující pohodlné cyklistické spojení mimo trasy silnic.

Exkurze UJEP - Rtyně nad Bílinou

Další zastávkou bylo malé vodní dílo a cesty s příkopy v katastrálním území Žim v osadě Záhoří. Průtočná malá vodní nádrž se sypanou hrází má maximální objem přes 8 500 metrů krychlových, je vybavena bezpečnostním přelivem a výpustí. Rovněž došlo k obnovení studánky a založení květnaté louky o rozloze 6 700 metrů čtverečných. Realizace těchto opatření proběhla v letech 2017 a nyní slouží k setkávání místních obyvatel.

Exkurze UJEP - Žim

Exkurze pokračovala ukázkou dalších vodohospodářských opatření v katastrálním území Bořislav. V roce 2019 pobočka dokončila stavbu malé vodní nádrže na Sabatzerově potoce. Malý rybník existoval v tomto údolí v dávné minulosti. V rámci obnovy bylo území vyčištěno od původních objektů, vybudována nová hráz a došlo k výstavbě nového sdruženého objektu. Realizací tohoto opatření došlo k zadržení vody v krajině, zlepšení odtokových poměrů a tvorbě nových stanovišť pro živočichy i rostlinstvo.

Exkurze UJEP - Bořislav

Součástí realizace byla výstavba přístupových cest a stezky pro pěší. Tou směřovala podzimní procházka k revitalizovanému bývalému koupališti a předřazenému suchému poldru, který chrání vesnici před zvýšenými průtoky vody v Bořislavském potoce. Toto území bylo dříve velmi zanedbané a zatížené skládkou odpadu. Od roku 2019 se ovšem změnilo k nepoznání, obec zde vybudovala volnočasové centrum, které místí využívají ke sportovním a společenským akcím.

Předposlední zastávka byla u protierozního valu v katastrálním území Lysec. 256 metrů dlouhý val již čtyři roky chrání osadu Pytlíkov před přívalovými srážkami.

Po několika cestách realizovaných pobočkou jsme přejeli k nově rekonstruované požární nádrži. Nádrž nyní slouží pro kumulaci vody nad vesnicí Úpořiny, souborem opatření se zlepšily odtokové poměry z celého území. Realizované cesty i nádrž se nachází v katastrálním území Bystřany-Světice, kde byly pozemkové úpravy vyvolané záměrem Ředitelství silnic a dálnic vybudovat obchvat Teplic tzv. Kladrubskou spojku. Podobně pozemkové úpravy a realizovaná opatření pomohly znovu zprůchodnit území rozdělená dokončenou dálnicí D8 přes České středohoří.

Někteří studenti na základě této exkurze projevili zájem psát svou závěrečnou práci na téma pozemkových úprav či hodnocení účinnosti realizovaných opatření. Věříme, že dlouhodobá spolupráce v oblasti propagace pozemkových úprav a předávání zkušeností a poznatků mezi odbornou veřejností a akademickou sférou se bude i v následujících letech rozvíjet.