Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Jak se v roce 2023 sázelo na Teplicku a Ústecku

Státní pozemkový úřad, Pobočka Teplice Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj pokračovala v roce 2023 v osazování vybraných lokalit. Přestože je spravované území „lesnatějšího charakteru“ byla ve výsledku výsadbami revitalizována většinou letitě zanedbaná místa, čímž se zhmotnil jejich potenciál pro podporu krajinotvorby především na území Českého středohoří a blízkého okolí. Současně vznikla příjemná místa pro trávení volného času v každém ročním období. V rámci šesti katastrálních územích okresů Teplice a Ústí nad Labem bylo uskutečněno 5 projektů výsadeb zejména ovocných druhů dřevin, které byly často doplněny doprovodnou výsadbou keřů či lesními druhy dřevin. Celkem bylo vysázeno 557 kusů stromů a 811 kusů keřů. Celkové náklady na výsadby činily 3 934 824,56 Kč bez DPH (4 761 137,22 Kč včetně DPH).

První akcí nazvanou „Plošná výsadba zeleně v k.ú. Bořislav“ byly revitalizovány tři lokality označené jako Z2, Z3 a Z4, jež bezprostředně navazují na obec Bořislav. V lokalitách byla výsadbou nahrazena často neprostupná buřeň a nevhodné náletové dřeviny. Výsadba v lokalitě Z2 byla koncipována jako doprovodná, lemující místní hřbitov a také doplňující navazující chodník spojující obce Bořislav a Žalany. Z dřevin byly využity dub, jeřáb, lípa a ořešák. Odlišný koncept výsadeb je u lokalit Z3 a Z4, v rámci, kterých se jedná o obnovu či založení ovocných sadů. Byly vysázeny rozličné druhy ovocných dřevin (třešeň, meruňka, hrušeň, jabloň, slivoň). Protože se lokality nachází na území Chráněné krajinné oblasti České středohoří, bylo zvoleno odrůdové spektrum v souladu s doporučeními Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionálního pracoviště Správa CHKO České středohoří. Celkem bylo vysázeno 190 kusů dřevin. Od roku 2024 je zajištěna následná pěstební péče.

 Lokalita Z2 („U Bořislavského hřbitova“).jpg

 

V druhé lokalitě bylo „vysázeno“ protierozní opatření nazvané „Větrolam v k.ú. Kladruby u Teplic“. Větrolam byl založen v rozsáhlém bloku obhospodařované zemědělské půdy a zajistí v místní otevřené krajině eliminaci velice nepříznivých degradačních účinků převládajících západních větrů. Větrolam kromě protierozní funkce přispěje k podpoře biodiverzity zemědělsky intenzivně využívané krajiny. Poloprodouvavý větrolam je založen z lesních druhů dřevin (255 ks) a keřových druhů (767 ks). Vysázeny byly jak rychle rostoucí druhy dřevin (např. topol šedý), od kterých je očekáváno rychlé zapojení porostu v následujících prvních letech, tak z pomalu rostoucích druhů dřevin (např. dub zimní), které následně v delším časovém odstupu funkčně doplní, a ještě později nahradí zmíněné rychle rostoucí a většinou krátkověké druhy dřevin. Všechny dřeviny budou po tři léta pravidelně opečovávány.

 Větrolam u Kladrub.jpg

 

Další výsadba dřevin byla provedena v rámci nově vytvořených interakčních prvků IP2, IP3 a IP4 v k.ú. Žim a IP4 v k.ú. Bořislav. Interakční prvky funkčně doplňují nově postavené polní cesty VPC 2 v k.ú. Bořislav a polní cesty HPC1 a VPC1 v k.ú. Žim. Vysazeno bylo 64 kusů kmenných dřevin (např. jeřáb oskeruše) a 44 kusů keřů. Jako součást opatření IP4 v k.ú. Bořislav bylo kromě výsadby také vytvořeno odpočinkové místo na bývalé královské cestě. Jako doplněk k výsadbám v rámci opatření IP3 v k.ú. Žim byla založena květnatá louka.

Alej ovocných dřevin u polní cesty VPC1 (k.ú. Žim)

Výsadba třešně ptačí, příkop s přehrážkami a budoucí květnatá louka nad obcí Žim

 

Náhradní výsadba byla provedena v rámci akce nazvané „Obnova zeleně v rámci staveb polních cest C12 v k.ú. Řehlovice a HC 16 v k.ú. Stadice“, která se nachází nedaleko, vlastně co by kamenem dohodil, od Královského pole u obce Stadice. Vysazeno bylo celkem 33 kusů hrušní v „alejovém provedení“ podél rekonstruovaných polních cest – konkrétně 22 kusů u polní cesty C12 v k.ú. Řehlovice a 11 kusů v rámci polní cesty HC 16 v k.ú. Stadice. Touto výsadbou byly v lokalitě nahrazeny původní velmi staří jedinci hrušní dožívající podél historické nezpevněné polní cesty, která po čerstvé rekonstrukci bude komfortně sloužit nejen cyklistům v rámci vymezené cyklotrasy. Hrušně budou opět po tři léta hýčkány následnou péčí.

 Hrušňová alej (ve směru na Stadice) 

 

Na Bílinsku, u obce Kučlín, bylo v listopadu, k již provedené výsadbě z roku 2022 dosázeno 15 kusů ovocných dřevin. Vysázené stromy ještě více zkrášlily nově postavenou polní cestu C7b a rovněž funkčně dotvořily osazení přirozené meze, která se v rámci bloku orné půdy historicky nachází.

 Liniová výsadba ovocných dřevin v Kučlíně

 

Závěrem nelze opominout, že v roce 2023 pokračovala pěstební péče na řadě lokalit osázených dřevinami v předešlých let. Například v okolí obce Hrobčice byla realizována pěstební péče v rámci obnoveného lokálního biocentra LBC 2 a interakčního prvku IP 7.

 Tůně s doprovodnou výsadbou v LBC 2 (k.ú. Chouč, obec Hrobčice)

 

Dále byly ošetřovány doprovodné a náhradní výsadby dřevin podél nových či rekonstruovaných polních cest. Konkrétně byla uskutečněna následná pěstební péče na těchto lokalitách:

  • Obec Bořislav (k.ú. Bílka) – kombinace vysokokmenných ovocných druhů dřevin (13 ks) a lesních dřevin (13 ks)
  • Obec Hrobčice (k.ú. Chouč, k.ú. Mirošovice) – kombinace vysokokmenných ovocných druhů dřevin (105 ks) a lesních dřevin (45 ks).
  • Obec Hrobčice (k.ú. Kučlín) – kombinace vysokokmenných ovocných druhů dřevin (81 ks) a lesních dřevin (21 ks), doplněno keři (61 ks).
  • Obec Ohníč (k.ú. Ohníč) – vysokokmenné ovocné dřeviny (24 ks), doplněno keři (422 ks).
  • Obec Řehlovice (k.ú. Řehlovice) – alej z ovocných dřevin (12 ks) a navazující alej z dubu letního (59 ks).

Celkové náklady na následnou pěstební péči v roce 2023 byly ve výši 705 943,38 Kč bez DPH (854 191,49 Kč včetně DPH).

Duby u polní cesty C10B vedoucí z Brozánek (obec Řehlovice) do Malhostic

 

A co se bude sázet v roce 2024?

Bude pokračováno v plánovaných akcích na území CHKO České středohoří. Ve vybraných lokalitách na území obce Hrobčice bude provedena revitalizace zanedbaných míst v okolí Liběšického potoka, tzn. kromě odstranění rákosiště a náletových dřevin budou realizovány tůně a provedena výsadba z části lesních dřevin (377 ks), ovocných dřevin lokálních odrůd (108 ks), keřů (108 ks) se zatravněnými navazujícími plochami o celkové výměře 3,2677 ha - vše v rámci 4 interakčních prvků (IP1, IP10 v k.ú. Tvrdín a IP2, IP3 v k.ú. Mirošovice).

Pobočka Teplice dále plánuje nedaleko místní části Tvrdín obnovu lučního porostu v návaznosti na v minulosti vybudovanou nedalekou tůň o celkové plánované výměře 0,6490 ha. Tajným přáním je, aby u obnoveného lučního porostu bylo naplněno očekávání možného budoucího výskytu zajímavých druhů hmyzu, eventuálně některého ze zástupců říše rostlinné.

Jistou samozřejmostí bude zakládání doprovodných zelení podél připravovaných rekonstrukcí polních cest na území obcí Habrovany (k.ú. Habrovany u Řehlovic), Měrunice (k.ú. Měrunice) a Řehlovice (k.ú. Radejčín). Tradičně budou vysazovány především ovocné druhy dřevin vyšších kmenných tvarů, a to v desítkách kusů.