Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Péče o vysázený větrolam v k. ú. Všehrdy se chýlí ke konci

Při větrném počasí je třeba eliminovat větrnou erozi, čehož lze docílit výsadbou větrolamů. Tyto jsou důležitým prvkem územního systému ekologické stability z důvodu ochrany a migrace zvěře přes velké lány zemědělské půdy. Státní pozemkový úřad (SPÚ), Pobočka Chomutov zajišťuje skrze zhotovitele pěstební péči u již vysazeného větrolamu v k.ú. Všehrdy (okres Chomutov). Následná pěstební péče je 3-letá a rok 2024 je pro následnou péči rokem posledním.

Výsadba větrolamu byla realizována na základě schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Všehrdy. Samotná výsadba byla provedena ke konci roku 2021. Podzimní výsadba byla zvolena především pro příznivé podmínky z hlediska uchycení dřeviny a zesílení kořenového systému.

Větrolam Všehrdy 8.10.2021

Samotnou výsadbou však práce a starost o dřeviny nekončí. Kvalitní následná pěstební péče je minimálně polovinou úspěchu. Pěstební péče obsahuje především zálivku s hnojením, odstraňování buřeně, výchovné řezy koruny a kontrolu ochrany kmene (stabilizační kůly, úvazky a ochrana proti okusu).

Větrolam Všehrdy 19.11.2021

Větrolam je dlouhý 324 m a táhne se po západním okraji obce, na hranici katastru obcí Všehrdy a Droužkovice. Byl zvolen poloprodouvavý typ, složený z více řad stromů a keřového patra. Výsadbou ochranného pásu o šířce do 15 m dojde na návětrné straně k obtékání vzdušných mas přes větrolam a jeho prostupování porostem.

Základní dřevinou pro výsadbu větrolamu byl dub zimní (Quercus petraea). Jako kosterní dřeviny byly vysazeny také habry (Carpinus betulus) a javory (Acer platanoides). V porostní skupině je zastoupen dub letní (Quercus robur), jeřáby (Sorbus torminalis), jilmy (Ulmus laevis) a babyky (Acer campestre). Keřový podrost je tvořen lískou (Corylus avellana), svídou (Swida sanguinea), zimolezy (Lonicera xylosteum), hlohy (Crataegus monogyna) a krušinou (Frangula alnus). Pro osev travnatých ploch byla zvolena směs do krajiny, s většinovým zastoupením kostřav.

Větrolam Všehrdy 29.9.2023

Jižní část pozemku, na kterém se nachází větrolam, zasahuje do aktivní zóny záplavového území potoka Hačka. V aktivní zóně záplavového území potoka nebyly vysazeny žádné dřeviny, plocha byla zatravněna a ponechána k rozlivu vody. V území stoleté vody byly vysazeny olše (Alnus glutinosa) tak, aby v případě zvýšené hladiny vody umožnily volný průtok a netvořily bariéru. Plocha v aktivní zóně záplavového území potoka a v území stoleté vody byla oseta trávo-bylinnou směsí do vlhkých podmínek.

Celkem bylo vysazeno 651 ks dřevin.

Větrolam Všehrdy podzim 2023

Náklady za dílo (včetně DPH): 

Celková cena za provedení díla činí                             902 565,69 Kč         
Z toho: 
Výsadba                                                                           504 778,12 Kč
Následná pěstební péče                                             397 787,57 Kč