Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Realizace stavby „Tatenice – odlehčovací koryto K1"

Pobočka Ústí nad Orlicí, Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj, zrealizovala v k.ú. Tatenice jedno z opatření, které bylo navrženo plánem společných zařízení komplexních pozemkových úprav.

Předmětem realizace byla stavba odlehčovacího koryta K1, kterým jsou odváděny povrchové vody z povodí nad obcí Tatenice neškodně do vodoteče. Tyto vody byly do realizace odlehčovacího koryta sváděny silničním příkopem přes zástavbu obce, kde při velkých přívalech srážek a jarním tání vyplavovaly obytnou zástavbu.

Odlehčovacím korytem jsou dnes svedeny neškodně do kapacitní vodoteče a nejsou vedeny přes zástavbu.

Koryto má délku 422 metrů, lichoběžníkový profil, ve dně a částečně svahy příkopu jsou zpevněny lomovým kamenem s vyklínováním a překrytím zeminou s osetím. Součástí stavby jsou dva propustky k převedení vody pod silnici č. II/368 a místní komunikaci s vtokovými objekty. Svažitý úsek v dolní části je vydlážděn se zdrsněním vystupujícími kameny. Na části úseku koryta byla provedena doprovodná výsadba listnatých keřů.

Stavbu provedla společnost STRABAG, středisko Šumperk v dobré kvalitě.

Realizace byla provedena s využitím prostředků VPS.