Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Státní pozemkový úřad se podílí na budování klíčové dopravní infrastruktury státu

Praha, 6. ledna 2023 - Dne 20. 12. 2022 byla slavnostně zahájena stavba posledního desetikilometrového úseku dálnice D1, stavby 0136 Říkovice – Přerov, za účasti představitelů Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD ČR), Ministerstva dopravy, Státního pozemkového úřadu (SPÚ) a Olomouckého kraje. Jedná se o poslední chybějící úsek dálnice D1. Zprovozněním této stavby, jejíž dokončení je plánováno na první čtvrtletí roku 2026, bude dokončena naše nejstarší, nejdelší a nejdůležitější dálnice. Tato velice důležitá liniová stavba navíc uleví dopravní situaci v Přerově i jeho blízkému okolí. Zástupci Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj se účastnili tohoto slavnostního aktu.

"SPÚ je důležitým partnerem při budování dopravní infrastruktury státu. S Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky (ŘSD ČR) spolupracujeme ve fázi majetkoprávní přípravy staveb a dále po samotné realizaci staveb prostřednictvím pozemkových úprav," upřesnil spolupráci ústřední ředitel SPÚ Martin Vrba

D1 0136 Říkovice-Přerov_Tomáš Navrátil, náměstek primátora Přerova, Martin Kupka, ministr dopravy, Roman Brnčál, ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj, v pozadí Radek Máttl, GŘ ŘSD.jpg 

Na základě žádostí ze strany ŘSD ČR, SPÚ převedl nezbytné pozemky, s nimiž je příslušný hospodařit, pro tuto veřejně prospěšnou stavbu. Jmenovitě se jedná o dokončovaný úsek Dálnice D1, stavbu 0136 Říkovice-Přerov, katastrální území Dluhonice, Horní Moštěnice, Předmostí, Bochoř a Přerov.  

D1 0136 Říkovice-Přerov_Renata Brundová, SPÚ vedoucí Pobočkay Přerov, Jan Rýdl, vedoucí komunikace ŘSD, Roman Brnčál, ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj.jpg

„Naše nejdelší a nejznámější dálnice je o krok blíže svému dokončení. Úsekem Říkovice – Přerov dosáhne délky 377 km a nový úsek výrazně pomůže odlivu nákladní dopravy z Přerova. Na D46 se po zprovoznění posledního úseku D1 zklidní provoz taktéž, protože většina vozidel se z Brna do Ostravy dostane právě po této poslední části D1,“ řekl k zahájené stavbě ministr dopravy Martin Kupka.

D1-0136-Rikovice-Prerov-full-page.gif

Okres Přerov je území, které je velkou měrou zasaženo výstavbou dálnice D1, stavbou 0134 Mořice – Kojetín, stavbou 0135 Hulín – Říkovice, stavbou 0136 Říkovice – Přerov, stavbou 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou, realizací rychlostní komunikace R55 Kokory – Přerov, výstavbou komunikace I/35 Palačov – Lešná „Palačovská spojka“, stavbou D47, st. 4704 Lipník nad Bečvou – Bělotín a stavbou D47, st. 4705 Bělotín – Hladké Životice.

Tyto liniové stavby významným způsobem zasahují do pozemkové držby, uspořádání vlastnických práv, zpřístupnění pozemků, do krajiny jako celku, a tím vyvolávají potřebu zahajování pozemkových úprav v důsledku stavebních činností. Pro každou výše uvedenou stavbu byla ve spolupráci s ŘSD ČR, Závod Brno, zpracována „Studie na posouzení vlivu výstavby dálnice (rychlostní komunikace) na organizaci půdního fondu“, která je podkladem pro vyčíslení nákladů hrazené stavebníkem – ŘSD ČR. Dle této studie se ŘSD ČR podílí na financování komplexních pozemkových úprav (KoPÚ), které jsou nástrojem k vytvoření podmínek pro racionální hospodaření vlastníků, a především prostorově a funkčně uspořádávají pozemky a zabezpečují přístupnost a využití pozemků. Dále je nutné zdůraznit, že po ukončených KoPÚ, se ŘSD ČR podílí na financování realizací prvků plánu společných zařízení, bez ohledu na to, zda se jedná o opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků, vodohospodářská či protierozní opatření nebo realizace prvků ÚSES.

V současné době je v okrese Přerov ukončeno 53 KoPÚ, 19 JPÚ a rozpracováno je 17 KoPÚ, z tohoto počtu pozemkových úprav spolufinancovaných ŘSD ČR je ukončeno 19 na výměře 6729 ha s celkovými náklady 59 704 398,- Kč a 9 KoPÚ na výměře 2514 ha s náklady 17 215 020,- Kč rozpracovaných. Aby Pobočka Přerov vůči ŘSD ČR dostála svým závazkům, a tím naplnila své poslání úpravy roztroušené půdní držby vlivem liniových staveb, musí ještě v nadcházející době zahájit pozemkové úpravy v 11 k.ú. na výměře 4308 ha. Příkladná spolupráce SPÚ, Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj, Pobočky Přerov a ŘSD ČR, Závodu Brno, je zřejmá jak z počtu ukončených pozemkových úprav, tak velkého množství podařených realizací.

Přehled ukončených, rozpracovaných a plánovaných komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) spolufinancovaných ŘSD naleznete zde nebo pod textem níže.


Kontakt pro média:
Petra Kazdová
tisková mluvčí
GSM: + 420 602 592 875
e-mail: komunikace@spucr.cz

Přílohy Poslední aktualizace
Pozemkové úpravy spolufinancované ŘSD ČR na Přerovsku k 6. 1. 2023
soubor pdfNové okno( PDF, 0 B)
6.1.2023