Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Na Lounsku byly zahájeny další komplexní pozemkové úpravy, ke kterým Pobočka Louny uspořádala úvodní jednání

Dne 1. 6. 2022 proběhlo v kulturním domě v Rané úvodní jednání k pozemkovým úpravám v k. ú. Raná u Loun a v k. ú. Hrádek u Loun.

Pozemkovými úpravami se prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jejich přístupnost. V těchto souvislostech původní pozemky zanikají a zároveň se vytvářejí pozemky nové, ke kterým se uspořádávají vlastnická práva a související věcná břemena. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, lesní hospodářství a vodní hospodářství zejména v oblasti snižování nepříznivých účinků povodní a sucha, řešení odtokových poměrů v krajině a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav současně slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Raná u Loun a části k. ú. Hrádek u Loun byly zahájeny veřejnou vyhláškou dne 11. 1. 2018 a komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hrádek u Loun dne 10. 1. 2018. Obě pozemkové úpravy byly zahájeny na základě žádostí vlastníků pozemků nadpoloviční výměry zemědělské půdy v dotčených katastrálních území.

Výměra řešeného území pro KoPÚ v k. ú. Raná u Loun a části k. ú. Hrádek u Loun činí 934 ha, na úvodní jednání bylo pozváno 111 vlastníků zemědělské půdy a zúčastnilo se 48 vlastníků.

Výměra řešeného území pro KoPÚ v k. ú. Hrádek u Loun činí 262 ha, na úvodní jednání bylo pozváno 65 vlastníků zemědělské půdy a zúčastnilo se 24 vlastníků.

Pracovníci pobočky společně se zpracovatelem obou pozemkových úprav seznámili vlastníky s účelem, formou, časovým harmonogramem a obvodem pozemkových úprav, a to formou komentované prezentace. Na úvodních jednáních proběhla také volba členů sborů zástupců vlastníků a proběhla první jednání sborů, na kterých byli zvoleni předsedové.

Úvodní jednání - Raná a Hrádek u Loun