Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Město Kryry má novou polní cestu v k.ú. Stebno u Petrohradu

Státní pozemkový úřad (SPÚ), pobočka Louny ukončila rekonstrukci polní cesty HC9-R, která byla realizována dle schváleného plánu společných zařízení na parcele KN 4013/1 v k. ú. Stebno u Petrohradu v okrese Louny.

Cesta je napojena na silnici III/00612 novým sjezdem s propustkem. Křížení cesty s občasnou vodotečí bylo řešeno zpevněným brodem z dlažby z lomového kamene do betonového lože.Celková délka řešeného úseku je 867 m, návrhová kategorie P5,0/30, s šířkou jízdního pruhu 4,0 m. V trase cesty jsou výhybny a sjezdy na pozemky.

Srážková voda je svedena příčným sklonem vozovky mimo těleso polní cesty, odvodnění pláně je řešeno podélnou drenáží. Po okraji cesty jsou umístěny záchytné příkopy pro zachytávání dešťových přívalů z polí nad cestou.

Při realizaci bylo potřeba vykácet 6 stromů a 360 m2 porostů dřevin. Plochy podle cesty byly po dokončení veškerých stavebních prací upraveny a zatravněny. Pro výsev byla použita trávo-bylinná směs pro zlepšení biodiverzity.

Podél cesty bylo v délce 300 m založeno nové stromořadí. Celkem bylo vysazeno 24 kusů stromů, listnatých druhů domácího původu: dub zimní 15 ks a javor babyka 9 ks.

Polní cestou byly zpřístupněny zemědělské pozemky vlastníkům a uživatelům. Byla obnovena prostupnost krajiny s možností využití cestní sítě pro turistiku a cykloturistiku.

Realizace o celkové hodnotě 12.603.995,73 Kč, byla v letošním roce zkolaudovaná a předaná do vlastnictví Města Kryry.  

Realizace polní cesty Stebno u Petrohradu