Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Realizace cestní sítě v k.ú. Pěnčín

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, pobočka Liberec v letošním roce dokončil realizaci plánované cestní sítě v katastrálním území Pěnčín, okres Liberec a to na základě provedených komplexních pozemkových úprav. V letech 2014 – 2015 byly postaveny polní cesty OPC 34, OPC 36 a HPC 22, které na sebe funkčně navazují.

V roce 2014 byly postaveny cesty OPC 34 a OPC 36 v investiční hodnotě 2,94 mil. Kč. Hrazení bylo zajištěno ze státního rozpočtu (VPS). Cesta OP 36 začíná napojením na silnici III. třídy Pěnčín – Čtveřín a vede v délce 531 m k zemědělskému areálu, kde je napojena na místní komunikaci. Polní cesta OPC 34 je napojena na polní cestu OC 36 a tvoří spojení k zemědělskému areálu. Kategorie cest je P 3,0/30 a povrch je z asfaltobetonu.

V letošním roce bylo dokončeno propojení cestní sítě výstavbou polní cesty HPC 22, která začíná napojením na polní cestu OPC 36 u zemědělského areálu a pokračuje v délce 1031 m k silnici III. třídy směr Pěnčín – Čívavy. Komunikace slouží ke zpřístupnění pozemků a k propojení území. Cesta je jednopruhová v kategorii P 4,5/30 s šířkou jízdního pruhu 3,5 m a krajnicemi v šířce 0,5 m po obou stranách. Povrch cesty je asfaltobetonový a podél cesty je vysázena jednostranná zeleň, která přispěje k zlepšení krajinného rázu. Odvodnění vozovky je zajištěno příčným jednostranným sklonem 3 %. Zemní pláň je v celé délce cesty odvodněna podélnou drenáží s výustí do silničního příkopu a do zasakovací jímky.

Investiční hodnota akce byla 4,5 mil. Kč a byla hrazena ze státního rozpočtu (VPS). Cesta byla v říjnu  2015 zkolaudována a v listopadu 2015 předána do vlastnictví obce Pěnčín.

Realizací polních cest se dosáhlo odklonění pohybu zemědělské techniky mimo intravilán obce, dále je zajištěn přístup na obhospodařované pozemky, zlepšena dopravní obslužnost v obci a celková prostupnost dotčeného území.