Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Vodohospodářské opatření VO 1 realizované v rámci KoPÚ v k.ú. Horní Slavkov

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary představuje další společné zařízení realizované v roce 2014. Tentokrát se jedná o polyfunkční vodohospodářské opatření, které bylo navrženo a posléze realizováno v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Horní Slavkov v okrese Sokolov.

Účelem stavby bylo zvýšit zasakování povrchových odtoků vody po prudkých deštích či tání sněhu a tím snížit erozní ohrožení pozemků na dlouhých terénních svazích s travním porostem a současně zmenšit působení škod na nemovitostech - budovách, dvorech a zahradách v navazující zastavěné části obce podél Ležnické ulice.

Toto vodohospodářské polyfunkční opatření je tvořeno z několika částí. První z nich je průleh - terénní vlna ve tvaru široce otevřeného "V" se zasakovacími dreny, jejíž nejspodnější část navazuje na další zařízení - vsakovací šachtu, do které je soustředěna přebytečná voda. Z šachty je pak voda vedena výústí do přirozené strže, na jejímž konci je postavena retenční přehrázka z drátokamenných košů, která má za úkol zadržet přívalovou vodu.

Zasakovací terénní průlehy A a B s  malým podélným spádem cca 1% napříč velkého hlavního terénního spádu mají celkovou délku 435 m. Slouží ke zmenšení povrchových odtoků přívalových dešťů na dlouhých svazích trvalých travních porostů využívaných v  současnosti jako pastviny. Účinnost průlehů je doplňována hlavním drenážním potrubím pod průlehy. Menší silně zamokřená plocha TTP nad zhlavím strže je odvodněna další doplňující drenáží, mimo jiné k  uvolnění vzdušných párů v  písčité zemině pro zdržení odtoku po deštích. Průlehy A a B přivádějí nezasáklý podíl dešťového odtoku nad zhlaví rokle (strže), v  níž je zřízena 1 přehrážka ke zpomalení odtoku a zachycení přívalové vody.

Stavební objekt (retenční přehrážka) zahrnuje terénní úpravu ve strži a zřízení retenční přehrážky z  drátokamenných košů a stabilizaci dna strže v  délce 7.5 m. Přehrážka o spádu 2,5 m je umístěna ve vzdálenosti 7,5 m nad betonovým obrubníkem, který zajišťuje vtok do potrubí napojené do kanalizace v intravilánu obce. Jejím účelem je transformace povodňových průtoků a zachycení splavenin, které mohou za velkých vod vzniknout ve sběrném území a ve strži a zabránit jejich rychlému transportu do intravilánu města Horní Slavkov.

 

V rámci pozemkové úpravy byl pozemek i následná stavba po její realizaci převedeny do vlastnictví Města Horní Slavkov.

Projektová dokumentace byla zhotovena autorizovaným projektantem Ing. Jiřím Leitgebem, CSc. se sídlem Karlovy Vary, Majakovského 29 a realizace samotného projektu byla provedena firmou VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY, společnost s ručením omezeným, Teplice.

Náklady na realizaci společného zařízení, které činily 2,1 mil. Kč a byly hrazeny z Programu rozvoje venkova.