Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Vedlejší polní cesta VPC 4aN na p.p.č. 1074 v k. ú. Horní Ves u Mariánských Lázní

V rámci Programu rozvoje venkova ČR (PRV) pro období 2007–2013 byla v územní působnosti Pobočky Cheb realizována níže uvedená vedlejší polní cesta

Popis stavby:

Vedlejší polní cesta VPC 4aN se nachází severozápadně od Obce Horní Ves u Mariánských Lázní. Cesta začíná na hranici s k. ú. Skelné Hutě a směřuje jihovýchodním směrem až k hlavní stávající  polní cestě HPC 3aS v k. ú. Horní Ves u Mariánskýc Lázní.

Cesta VPC 4aN je navržena v kategorii P 4/30. Celková délka cesty je 1 344 m, v celém úseku vede po stopě původní vyjeté polní cesty. Je navržena jako cesta jednopruhová obousměrná o šířce 3,0 m se zpevněnými krajnicemi (drcené kamenivo) o šířce 0,50 m. V místě napojení na stávající polní cestu HPC 3aS je šířka cesty 6,0 m s krajnicemi o šířce 0,50 m.

V trase cesty jsou zřízeny 4 výhybny o délce 20 m ve vzdálenosti 200 – 300 m od sebe. V místě výhybny je cesta rozšířena na 5 m. Součástí cesty jsou dva  propustky.

Zemní pláň je v celém úseku cesty odvodněna podélnou drenáží, které jsou zaústěny do vsakovacích jam a příkopů.  Odvodnění cesty je navrženo jednak příčným sklonem do okolního terénu, jednak pravostranným příkopem. Součástí cesty jsou sjezdy na okolní pozemky.

Povrch polní cesty tvoří penetrační makadam.

Celková hodnota stavby ke dni předání činila 5,7 mil. Kč.