Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Realizace polních cest v k. ú. Hrádek u Krajkové (okres Sokolov)

Komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) v k. ú. Hrádek u Krajkové byly zahájeny v roce 2003 na základě podnětu Obce Krajková a bývalého ÚP PF ČR v Sokolově.

Důvodem zahájení pozemkové úpravy bylo nejen scelení pozemků a vytvoření funkčních celků pro jejich racionální zemědělské využití, ale i naprostá absence polních cest a propojení katastrálního území se sousedními obcemi. Výměra obvodu pozemkové úpravy činila 255 ha. Rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ v k. ú. Hrádek u Krajkové bylo vydáno  v září 2005. Výsledky KoPÚ byly do katastru nemovitostí zavedeny v srpnu 2006.

Při tvorbě plánu společných zařízení se vycházelo z průzkumné a rozborové části návrhu KoPÚ, z historických cest, které v minulosti propojovaly katastrální území, z plánů společných zařízení zpracovaných v rámci KoPÚ v sousedním k. ú. Krajková a z potřeb současných vlastníků. Bylo navrženo celkem 16 cest (5 hlavních polních cest, 10 vedlejších polních cest a jedna sezónní), které umožní nejen zpřístupnění pozemků, ale i zlepší prostupnost krajiny a umožní propojení především s k. ú. Krajková, kde již v minulosti byla cestní síť realizována a končila slepě na hranici pozemků s k. ú. Hrádek u Krajkové. Z 16-ti navržených cest se v 10-ti případech jedná o novostavby, zbývající část cest byla navržena k rekonstrukci.

V souladu se stanovenými prioritami byla jako první provedena rekonstrukce HPC 6 a její rozšíření na dvoupruhovou polní cestu s asfaltovým povrchem a rekonstrukce jednopruhové VPC 5 se štěrkovým krytem o celkové délce 1 059 m. Tato akce byla hrazena z financí Programu rozvoje venkova na základě Žádosti o dotaci (dále jen ŽOD), která byla podána v červnu 2009. K samotné realizaci stavby došlo v roce 2011 a celková částka, za kterou byla stavba realizována, byla necelých 3,5 mil. Kč.

V další fázi realizace polních cest v k. ú. Hrádek u Krajkové bylo v rámci 14. a 15. kola Programu rozvoje venkova přihlášeno dalších 7 polních cest, všechny tyto cesty byly k financování doporučeny a byly realizovány v průběhu roku 2014.

Projektová dokumentace na uvedené cesty byla zpracována projekční kanceláří ENERGOECO Karlovy Vary autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby Ing. Janem Vítem. Vlastní realizace všech níže uvedených polních cest byla provedena na základě výběrového řízení firmou BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. se sídlem v Sokolově.

Cesty  HPC 1 , HPC 2 a HPC 3 

Novostavby cest HPC 1, HPC 2 a HPC 3 byly navrženy jako jednopruhové, obousměrné s výhybnami, kategorie P4/30. Jejích délka činí cca 500 m u HPC 1; 1,5 km u HPC 2 a 400 m u HPC 3. Šířka zpevněné části je 3 m s oboustrannými krajnicemi šířky 0,5 m. Kryt je štěrkový se zakalením lomovou výsivkou. U HPC1 byla vysazena doprovodná zeleň – přes 100 m dlouhý úsek tvořený 6 ks jeřábu ptačího, 6 ks hrušně obecné, 4 ks trnky obecné, 4 ks růže šípkové a 10 ks svídy krvavé. U HPC 2 byla také vysazena doprovodná zeleň - tři úseky jako čistá stromořadí, dva úseky mají keřovité linie. Doprovodná zeleň je tvořena celkem 21 ks jeřábu ptačího, 12 ks hrušně obecné, 16 ks jasanu ztepilého, 9 ks trnky obecné, 5 ks růže šípkové a 20 ks svídy krvavé.

Cesta HPC 4

Novostavba cesty HPC 4 byla navržena jako jednopruhová, obousměrná, s výhybnami, kategorie P4,5/30. Její délka činí téměř 400 m. Šířka zpevněné části je 3,5 m s oboustrannými nezpevněnými (štěrkovými) krajnicemi šířky 0,5 m. Kryt je z penetračního makadamu. U HPC 4 byla vysazena doprovodná zeleň. Pro výsadbu byly vyčleněny dva úseky. Jeden úsek jako čisté stromořadí, jedno stromořadí s linií křovin. Doprovodná zeleň je tvořena celkem 2 ks jeřábu ptačího, 15 ks hrušně obecné a 20 ks svídy krvavé.

Cesta VPC 7

Novostavba cesty VPC 7 byla navržena jako jednopruhová, jednosměrná s 1 výhybnou, kategorie P4/30, šířka zpevněné části je 3 m s oboustrannými krajnicemi šířky 0,5 m. Její délka činí téměř 700 m. Kryt je z penetračního makadamu s živičným nátěrem.

Cesty VPC 8 a VPC 9

Novostavby cest VPC 8 a VPC 9 byly navrženy jako jednopruhové, kategorie P4/30, šířka zpevněné části je 3 m s oboustrannými krajnicemi šířky 0,5 m. Jejich délka činí 600 m u VPC 8 a 400 m u VPC 9. Kryt je štěrkový se zakalením lomovou výsivkou.

Náklady na výstavbu uvedených polních cest činily celkem bezmála 10,2 mil. Kč vč. DPH. Náklady byly hrazeny z Programu rozvoje venkova.