Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Polní cesta HPC 19 a lokální biokoridor LBK 2B v k. ú. Krásno nad Teplou (okres Sokolov)

Pobočka Karlovy Vary si Vám dovoluje představit další společné zařízení realizované v roce 2014. Jedná se o rekonstrukci hlavní polní cesty HPC 19 a výstavbu nového lokálního biokoridoru LBK 2B, které byly navrženy v rámci komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) v k. ú. Krásno nad Teplou.

KoPÚ Krásno nad Teplou byla zahájena v roce 2004 na základě žádosti Obce Krásno a bývalého ÚP PF ČR (Pozemkového fondu) v Sokolově. Výměra obvodu pozemkové úpravy činila 501 ha. Rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ v k. ú. Krásno nad Teplou bylo vydáno  v červenci 2007. Výsledky KoPÚ byly do katastru nemovitostí zavedeny v listopadu 2008.

HPC 19

Stávající polní cesta označená v plánu společných zařízení jako HPC 19, byla před rekonstrukcí v nevyhovujícím stavu. Na mnoha místech byly výmoly, často opravované navezením různého odpadového stavebního materiálu, cesta byla bez funkčního odvodnění s nevyhovujícími propustky, nedostatečná byla i šířka komunikace. V rámci pozemkové úpravy proto byla navržena její rekonstrukce, která spočívala v úpravě šířky cesty, v rekonstrukci povrchu krytem z asfaltobetonu a v doplnění chybějícího odvodnění cestním příkopem zpevněným betonovou žlabovkou a doplnění o výhybny. Cesta byla navržena jako jednopruhová cesta kategorie P 4,5/30 o délce 1050 m s výhybnami, podélným odvodněním a se sjezdy na přilehlé zemědělské pozemky. Součástí projektu byla i rekonstrukce tří cestních propustků.

 

LBK 2B

 

Základem stavby nového biokoridoru byla revitalizace recipientu – hlavního melioračního zařízení, svodných a sběrných drenů plošného odvodnění. Pro jeho realizaci bylo použito poněkud netradičního řešení - původně zatrubněný kanál byl otevřen formou lichoběžníkového koryta širokého 1,5 m a 275 m dlouhého a dno otevřeného kanálu je tvořeno drátokošovou matrací o tl. 30 cm, která byla položena na geotextilii. Na výplň drátokošů byl použit materiál z nedalekého živcového lomu, kde se těží suroviny určené k využití v keramickém průmyslu. Svahy koryta byly překryty zeminou, osety luční travní směsí a osázeny doprovodnou zelení. Realizované opatření  plní nejen funkci ekologickou, ale zároveň i vohodospodářskou, krajinotvornou a protierozní.

 

Projektová dokumentace na rekonstrukci polní cesty a výstavbu lokálního biokoridoru byla zhotovena ing. Jiřím Leitgebem, CSc. a realizace samotného projektu byla provedena firmou bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. se sídlem v Sokolově. Náklady na projektovou dokumentaci a technický dozor investora ve výši 368 000,- byly hrazeny ze Státního pozemkového úřadu a náklady na rekonstrukci cesty a výstavbu biokoridoru, které činily cca 7,8 mil. Kč, byly hrazeny z Programu rozvoje venkova.