Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Doplňková polní cesta č. 11 v k. ú. Tachovská Huť – 1. etapa

V územní působnosti Pobočky Cheb byl schválen k realizaci níže uvedený projekt stavby polní cesty v rámci 21. kola příjmu žádostí v Programu rozvoje venkova ČR (PRV) pro období 2007 - 2013.

Popis stavby:

Jedná se o stavbu polní cesty. Cesta je označena jako doplňková polní cesta D 11 – etapa I, je navržena v kategorii P 3/30. Cesta D 11 – etapa I začíná na severu území na hranici s  k. ú. Tři Sekery u Tachova, kde navazuje na cestu C. 1. 7. Směrem na jih překračuje brodem potok Tichá, dále pokračuje podél rybníka, potom se napojuje na silnici III/ 21075. Délka polní cesty D 11 – etapy I je cca 500 m. Poloha nivelety cesty je v maximální míře navržena tak, aby kopírovala stávající terén. Na polní cestě D 11 – etapa I je navržena jedna výhybna – rozšíření vozovky ve výhybně je 2 m v délce 20 m. V úseku sjezdu ze silnice III/21075 je polní cesta rozšířena na 5,50 m. Vozovka je navržena se zpevněným zatravněným povrchem, v místě navazujícím na brod se zpevněnými výsivkami a v úseku napojení na silnici III/21075 s asfaltovým krytem.

Odvodnění: srážková voda z vozovky polní cesty volně odtéká do přilehlého terénu. U sjezdu na silnici III/21075 je na polní cestě osazena železobetonová svodnice pod úhlem 30o. Voda z ní je zaústěna do silničního příkopu. Pod sjezdem je navržen trubní propustek, který odvádí srážkové vody z příkopu silnice. Z polní cesty D11 – etapy I jsou vybudovány 3 sjezdy na přilehlé pozemky. V úseku, kde je polní cesta vedena na svahu nad vodní nádrží, je osazeno dřevo-ocelové svodidlo. Místo napojení sjezdu ze silnice III/21075 je osazeno 2 ks směrových sloupků, umístěných v nezpevněné části silnice.

Celková hodnota stavby ke dni předání činila téměř 2,5 mil. Kč.