Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Základní údaje o realizovaném společném zařízení - „Společná zařízení v katastrálním území Protivec“

Výstavba společných části společných zařízení s názvem „Společná zařízení v katastrálním území Protivec“, byla realizována pro zajištění přístupu k pozemkům, propojení třech katastrálních území, ochrany pozemků před erozí a zvýšení ekologické stability krajiny v souladu se schváleným návrhem komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Protivec.

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Protivec byla zahájena, na základě žádosti vlastníků pozemků nadpoloviční výměry zemědělské půdy daného katastrálního území v březnu 2006. Žádost vlastníků pramenila jednak z potřeby zcelit, uspořádat a zpřístupnit pozemky, navrhnout opatření na ochranu půdy před vodní erozí, zvýšení ekologické stability, propojení katastrálního území se sousedními katastry, kde jsou již pozemkové úpravy dokončené. Byl zpracován plán společných zařízení, který v rámci řešení zajištění přístupnosti jednotlivých pozemků pro jejich vlastníky, mimo jiná opatření, zahrnoval i realizaci komunikací v katastrálním území Protivec označených jako C 14, C17 a C21. Tyto navržené komunikace navazovaly na již realizované polní cesty v katastrálním území Hracholusky u Prachatic a Velký Bor u Strunkovic a společně obnovily takzvanou „Vodňanskou cestu“. Návrh plánu společných zařízení, mimo jiné, řešil i ochranu svahu Protiveček před účinky vodní eroze, k čemuž byl využit navržený biokoridor přetínající svah. Následně byl návrh předmětné komplexní pozemkové úpravy schválen a správní část pozemkové úpravy byla zakončena jejím zapsáním do evidence katastru nemovitostí ke dni 1. března 2012.

Vlastní realizace navržených společných zařízení v rámci předmětného realizačního projektu byla zahájena v září 2013 a probíhala postupně s ohledem na finanční prostředky pozemkového úřadu. Největší část realizace byla financována z prostředků 21. kola Programu rozvoje venkova. Stavba byla dokončena v dubnu 2015 a téhož měsíce bylo povoleno její užívání. Soulad realizace biokoridoru s projektem potvrdil i Odbor životního prostředí Městského úřadu Prachatice. Vlastníkem realizovaných společných zařízení se stal Městys Strunkovice nad Blanicí.

 

Předmětná cesta C 21 byla realizována jako rekonstrukce části původní historické cesty, která v minulosti existovala, a po níž se v terénu zachovaly jen zbytky. Cesta spojila již realizované části historické cesty v katastrálních územích Hracholusky u Prachatic a Velký Bor u Strunkovic. Polní cesty C 14 a C 17 spojily tuto historickou cestu s osadou Protivec.

Charakteristika jednotlivých stavebních objektů:

Polní cesta C 21 je umístěna na pozemcích parcely číslo 558/2, 558/3, 558/4, 558/5 v katastrálním území Protivec. Jedná se o rekonstrukci jednopruhové polní cesty o celkové délce 887 m. Kryt vozovky je z asfaltového betonu, na hrázi rybníka v místě bezpečnostního přelivu pak z kamenné dlažby do betonu a na vlastní hrázi rybníka je cesta štěrková. Součástí realizace je vybudování dvou výhyben a hospodářských sjezdů na okolní pozemky.

 

Polní cesta C 14 a C 17 je umístěna na pozemku parcela číslo 560 v katastrálním území Protivec. Jedná se o stavbu polní cesty o celkové délce 650m, s krytem vozovky z asfaltového betonu. Součástí realizace je vybudování jedné výhybny a hospodářských sjezdů na okolní pozemky.

 

Biokoridor LBK 3 Protiveček o výměře 0,92 ha je osázen stromy a keři a na celé jeho ploše bude založen trávník. Biokoridor slouží rovněž jako protierozní opatření.

 

Celkové investiční náklady spojené s realizací cest a biokoridoru dosáhly téměř 7,5 milionů korun. Realizační projekt byl financován z veřejné pokladní správy, stavební náklady ve výši přibližně 7,2 milionů korun budou uhrazeny z prostředků Programu rozvoje venkova.

 

 

 

 

Předmětná realizovaná společná zařízení kromě základní funkce zajištění přístupnosti zemědělských pozemků pro jejich vlastníky upravila vodní poměry v okolí realizovaných polních cest, svou doprovodnou zelení doplnily krajinu o nepřehlédnutelný interakční prvek. Rekonstruovaný bezpečnostní přeliv rybníka a zpevnění koruny hráze zvýšilo ochranu území pod rybníkem před účinky přívalových dešťů. Realizovaný biokoridor spolu se zatravněním části erozně ohroženého svahu velmi snížil riziko erozního ohrožení a zvýšil ekologickou stabilitu zájmového území. Nelze pominout jedno z očekávání vlastníků na obnovu zaniklého propojení mezi sousedními osadami tak zvanou historickou „Vodňanskou cestou“.

Přestože realizované polní cesty a výsadba biokoridoru jsou standartními svým technickým řešením, jsou důležitý významem a užitnou hodnotou nejen pro vlastníky pozemků, ale i ostatní obyvatele dotčených osad, pro které jsou realizovaná společná zařízení také svým účelem určena.

 

prachatice.jpg prachatice1.jpg

Cesta C21 před realizací (11.4.2014)

Cesta C21 v průběhu realizace – délka 887,05 m (2.4.2015)

prachatice2.jpg prachatice3.jpg

Cesta C21 před realizací (11.4.2014)

C21 v průběhu realizace – délka 887,05 m (2.4.2015)

prachatice4.jpg prachatice5.jpg

Cesta C21 před realizací (11.4.2014)

C21 s napojením na stávající komunikace  v průběhu realizace

– délka 887,05 m (2.4.2015)

prachatice6.jpg prachatice7.jpg

Cesty C14+C17 a C21 v místě křížení před realizací (4.11.2014)

Cesty C14+C17 a C21 v místě křížení v průběhu realizace (2.4.2015)

prachatice8.jpg prachatice9.jpg
Cesta C21 – před realizací po hrázi rybníka (4.11.2014)

Cesta C21 –  po dokončení (7.5.2015)

prachatice10.jpg prachatice11.jpg

Cesta C21 – před realizací v místě bezpečnostního přelivu (4.11.2014)

 Cesta C21 – po dokončení bezpečnostního přelivu (7.5.2015)
Prachatice12.jpg Prachatice13.jpg
 Cesta C14+C17 – před realizací (4.11.2014)  Cesta C14+C17 po dokončení realizace – délka 650,16 m (2.4.2015)
Prachatice14.jpg Prachatice15.jpg
 Biokoridor LBK3 Protiveček před realizací (4.11.2014)  Biokoridor LBK3 Protiveček po výsadbě (2.4.2015)
prachatice16.jpg Prachatice17.jpg
 Biokoridor LBK 3 Protiveček – původní stav (4.11.2014)  Biokoridor LBK3 Protiveček – po výsadbě – 0,92 ha (2.4.2015)
Prachatice18.jpg prachatice19.jpg
 Biokoridor LBK3 Protiveček po realizaci a zapojení vysazených porostů (15.5.2015)