Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Řešení nedokončeného přídělového a zcelovacího řízení na Pobočce Tábor

Působnost Pobočky Tábor je v 254 katastrálních územích. Ačkoli okres Tábor nebyl pohraničním okresem, na jeho území bylo evidováno nedokončené přídělové řízení v 59 katastrálních územích a nedokončené scelovací řízení v 10 katastrálních územích. 

Nedokončené přídělové řízení se datuje od roku 1945, kdy šlo o konfiskaci a urychlené rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa. První přídělové elaboráty jsou již ze srpna 1945. Později se jednalo o revizi první pozemkové reformy a rozdělení velkostatků.

Z pohledu rozsahu se jedná o několikahektarové přídělové lokality (Tříklasovice), až po celá katastrální území rovnoměrně pokrytá příděly (Rašovice, Křtěnovice). Přídělové parcely velice často nezahrnují jen zemědělskou nebo lesní půdu, často zasahují do zemědělských areálů, kdy je například mezi 4 vlastníky „rozpřídělován“ kravín (Oldřichov), a rovněž často zasahují i do zastavěných částí obcí i měst (Mladá Vožice). Z hlediska evidence jsou přídělové parcely evidovány zvlášť jako přídělové, v mnohých katastrálních územích díky nejednotnému postupu při digitalizaci SPI jsou vedeny jako parcely původního pozemkového katastru, často jsou vedeny i jako parcely katastru nemovitostí s původem v parcele z přídělového řízení. Před každým zahájením řízení o pozemkových úpravách je tedy nutno ve spolupráci s katastrálním pracovištěm identifikovat přídělové parcely ve všech druzích evidencí, a teprve následně stanovit obvody pozemkových úprav. Z hlediska kvality podkladů se jedná o stupně P2 až P4. Nedokončené přídělové řízení je řešeno jak komplexními pozemkovými úpravami, tak i jednoduchými pozemkovými úpravami. Typ řízení je volen na základě rozsahu přídělu, jeho rozmístění po katastru, i v návaznosti na to, zda v příslušném katastrálním území není plánováno zahájení komplexních pozemkových úprav i z jiného důvodu (žádosti vlastníků, investor – ŘSD, SŽDC apod.). Z 59 katastrálních území je jich komplexními pozemkovými úpravami řešeno 15 a jednoduchými pozemkovými úpravami 44.

Přídělová území byla řešena komplexními pozemkovými úpravami od roku 1998, systematicky je začala řešit Pobočka Tábor v roce 2008, a to na základě trojdohody mezi MZe-Pozemkovým úřadem Tábor, Pozemkovým fondem ČR a Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Tábor. K únoru roku 2017 je v katastru nemovitostí zapsáno 33 přídělových pozemkových úprav (7 KoPÚ, 26 JPÚ), v roce 2017 předpokládáme dokončení a zápis do KN 8 JPÚ a 3 KoPÚ s řešenou problematikou přídělových řízení. Celkově předpokládáme dořešení nedokončených přídělových řízení do konce roku 2019.

Na základě vládního nařízení 171/1940 Sb. bylo od roku 1942 do roku 1945 zahájeno scelování v 10 katastrálních územích bývalého okresu Tábor. Z tohoto počtu bylo do roku 1946 dokončeno 9 scelování. Tato scelování byla vlastníky převzata v terénu a užívána, často bez vědomí, že díky vývoji a době nebyla tato scelování zaknihována. Ve všech dokončených katastrálních územích byla realizována hospodářská zařízení, která jsou často užívána doposud, aniž byla majetkově vypořádána. Zajímavostí je, že v návrhu hospodářských zařízení byly zapracovány v několika katastrech i přeložky komunikací dnes II. a III. třídy, dokonce i obchvat obce Lejčkov na silnici I/19. Ani jeden z návrhu přeložek však nebyl do dnešních dnů realizován. Na základě žádostí vlastníků, ve spolupráci s Katastrálním pracovištěm Tábor, byly postupně ve všech katastrálních územích s nedokončeným scelováním zahájeny komplexní pozemkové úpravy. K únoru 2017 jsou v 6 katastrálních územích úpravy zapsány v katastru nemovitostí, zbývající 3 katastrální území přepokládáme dokončit do roku 2020.