Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Protipovodňová opatření – poldry v k. ú. Horosedly

V roce 2008 byly ukončeny komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Horosedly, okres Písek. Na základě priorit schválených zastupitelstvem, a na žádost obce Horosedly, byla v září 2014 zahájena na východním okraji obce výstavba čtyř suchých protipovodňových nádrží – poldrů č. I., II., III. a IV.

Důvodem výstavby těchto nádrží byly opakované záplavy obce zejména v jarních a podzimních měsících nebo při intenzivních srážkách, kdy díky svažitosti okolních pozemků a hůře propustnému podloží docházelo ke kumulaci vody nad obcí.  

Tělesa poldrů jsou provedena jako homogenní, hráze jsou nasypány z materiálu vytěženého v budoucí zátopě těchto hrází. Odvod srážkových vod zajišťují výpustná potrubí. Na výtoku jsou vybudovány vývary, zpevněné kamennou rovnaninou. Svahy jsou provedeny ve sklonu 1:2 vzdušný
a 1:3 návodní. Šíře hrází v koruně je 3 m, stabilita zemního tělesa je proti posunu zajištěna zavázáním
1 m do stávajícího rostlého terénu. Tělesa hrází jsou ohumusována a oseta. Bezpečnostní přelivy jsou stabilizovány kamennou rovnaninou. Přelivná hrana bezpečnostního přelivu je na vzdušné straně zajištěna betonovým monolitickým prahem. Těsnící klíny hrází jsou provedeny pod terén, sklon svahu je 2:1. Součástí poldru č. I. je nově vybudovaná polní cesta v délce necelých 80 m a šířce 3 m, protože stávající dosud využívaná cesta byla přetnuta nově navrženou hrází poldru. Příčný sklon vozovky je 3 %, návrhová rychlost 30 km/h. Povrch cesty je tvořen vibrovaným štěrkem. Po vykácení stávajících dřevin byla provedena náhradní výsadba stromů a keřů.

Stavba byla ukončena počátkem dubna 2015, v průběhu června byla zkolaudována a předána Obci Horosedly. Realizační projekt byl financován z veřejné pokladní správy, stavební náklady ve výši téměř 4 mil. korun budou hrazeny z  Programu rozvoje venkova.

  Před zahájením stavby poldrů.jpg Poldr č. 2 – stavba tělesa hráze.jpg Kontrolní den – skrývka ornice.jpg Kontrolní den – stavba tělesa hráze.jpg  Ozelenění  úseku mezi poldry č. 2 a č. 3.jpg Poldr č. 1 – akumulační prostor.jpg Poldr č. 1 – dokončená stavba hráze.jpg  Kolaudace stavby-I..jpgKolaudace stavby-II..jpg