Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Navrácení historického majetku Cisterciáckému opatství ve Vyšším Brodě

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj řeší v rámci církevních restitucí mimo jiné též obnovení vlastnictví k majetku řádu Cisterciáků ve Vyšším Brodě. Cisterciáci jsou součástí římskokatolické církve a jedná se o jeden z nejstarších řádů vůbec. Vznik řádu se datuje od roku 1098 a klášter ve Vyšším Brodě byl založen Petrem Vokem I. v roce 1259.

Od založení kláštera působil řád ve Vyšším Brodě nepřetržitě. Ke klášteru náležel i rozsáhlý nemovitý majetek hlavně souvislé enklávy lesů. Před první pozemkovou reformou to bylo asi 7 000 ha. Záborovým zákonem č.  215 z roku 1919 bylo klášteru odebráno asi 2 000 ha a po druhé světové válce zbytek. Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi umožnil Cisterciáckému opatství požádat o vrácení historického nemovitého, ale i movitého majetku. Výzvy byly adresovány devíti povinným osobám s právem s tímto majetkem hospodařit. Ten se rozkládá v 45 katastrech okresu České Budějovice a Český Krumlov a je veden ve třech knihovních vložkách Desk Zemských a v 61 knihovních vložkách Pozemkových knih. Žádná povinná osoba dohodu neuzavřela a tak bylo rozhodováno ve správním řízení na základě podaných návrhů oprávněné osoby. Musíme ale uvést, že Lesy České republiky s.p., kde je objem majetku největší, provedly identifikaci parcel v plném rozsahu výzev včetně poskytování dalších listin, jako jsou pozemky zastavěné stavbami anebo pozemky dotčené veřejně prospěšnými stavbami.

1.jpg

Ke dnešnímu dni byly vydány 4 rozhodnutí a bylo zatím vydáno 498 ha lesa, hospodářské budovy a stavby z uceleného a historicky cenného komplexu kláštera jako je pivovar, jeho vznik se datuje od roku 1380, budova sýpky, mlýna, sádek, stájí a hos. zázemí. Dále bylo vydáno několik bývalých hospodářských dvorů, které si zachovaly původní zemědělský charakter, ale většinou způsobem využití a necitlivým zásahem bývalých uživatelů nebyl zachován původní vzhled. Tak Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj navázal vydáním těchto rozhodnutí a nemovitostí na předešlé dohody o vrácení klášteru například „Závišova kříže“ prezidentem Havlem, vydáním částí budov kláštera dle zákona č. 298/1990 Sb. anebo vydáním tak zvaného „Vyšebrodského cyklu“ (devíti deskových maleb) Národní galerií v Praze dle zákona č.  428/2012 Sb. ze dne 12. 9. 2014. Další majetek se dále prověřuje z hlediska hlavně veřejně prospěšných staveb, jako jsou obchvaty obcí a přeložky tras rychlostních komunikací. Velice náročným úkolem zůstává obnovení původních hranic nárokovaných parcel geometrickými oddělovacími plány. Jedná se hlavně o rozsáhlé lesní pozemky.    

Závěrem lze konstatovat, že díky spolupráci všech zúčastněných stran, hlavně Lesů České republiky a pracovníků poboček v Českých Budějovicích a v Českém Krumlově bude majetek tohoto řádu úspěšně dořešen.