Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Díky spolupráci Pobočky Tábor a MAS Krajina srdce získají obce dotace na výsadbu zeleně ve volné krajině v celkové výši 1 824 576 Kč

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor věnují v průběhu své existence, v rámci návrhů i realizací pozemkových úprav, velkou pozornost ekologickým opatřením. Za více jak 30 let realizace pozemkových úprav Pobočka Tábor vysadila celkem 33 354 stromů a 42 015 keřů v podobě biokoridorů, biocenter, liniových výsadeb, příp. solitérních stromů. Jen v roce 2023 vysadila 585 stromů a 3 135 keřů. Uveďme například výsadbu protihlukového valu ve Zvěroticích. Díky zajištění financování z dotačního programu Národní plán obnovy (NPO) je v plánu pro rok 2024 vysázet minimálně dalších 153 stromů a 3 139 keřů.

Výsadba Zvěrotice prosinec 2023.jpg

Místní akční skupina (MAS) Krajina srdce je občanské sdružení, které sdružuje laickou i odbornou veřejnost a podporuje rozvoj venkovského území. Z Jihočeského a Středočeského kraje sdružuje 46 obcí. Pracovní skupina MAS působící v okrese Tábor je velmi aktivní i v oblasti ochrany přírody a krajiny.

Důkazem toho je jejich proaktivita v oslovování místních institucí ke spolupráci na projektech. Nejinak tomu bylo v rámci vyhlašování výzvy dotačního programu Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) určené na výsadby stromů a keřů ve volné krajině. Jde o program, který je vhodný pro výsadbu protierozních opatření na zemědělské půdě tak, aby bylo možné výsadbu zaevidovat v LPIS jako vnitřní prvek (neprodukční plochu). Dále je vhodný pro osázení cest ve volné krajině a jiné výsadby dřevin mimo zastavitelné území obcí.

V září roku 2023 oslovila MAS Krajina srdce Pobočku Tábor, s prosbou vytipovat lokality vhodné pro výsadby v rámci výše uvedené dotace na výsadbu zeleně ve volné krajině. Na základě zájmu obcí, které reagovaly na výzvu MAS Krajina srdce, pracovníci pobočky prověřili zapsané pozemkové úpravy v příslušných obcích a v zájmovém území MAS Krajina srdce. Následně starostům dotčených obcí pobočka zaslala seznamy parcel, na kterých je možno, v souladu se schváleným plánem společných zařízení, výsadby realizovat. 

Díky tomuto kroku a oboustranné spolupráci se podařilo pracovníkům MAS Krajina srdce administrovat a úspěšně získat dotace pro 8 žadatelů z řad obcí a zemědělců, kteří se zaměřují na realizaci opatření ve volné krajině. Tyto dotace, poskytnuté v rámci výzvy AOPK, umožní výsadbu celkem 811 kusů dřevin v celkové hodnotě projektů 1 824 576 Kč. Z 9 katastrálních území v 8 obcích, které dotaci získaly, a kde budou výsadby realizovány, jich 7 má hotové pozemkové úpravy a plánované výsadby jsou v souladu s plánem společných zařízení.


David Mišík
vedoucí Pobočky Tábor

 Biokoridor Klenovice léto 2023.jpg

Ochranný val Myslikovice léto 2023.jpg