Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Jak se seznámit s pozemkovými úpravami jinak aneb „Cyklotoulky Polabím za pozemkovou úpravou“

Pobočka Státního pozemkového úřadu (SPÚ) v Nymburce uspořádala ve spolupráci s Českou zemědělskou společností – pobočný spolek Nymburk a Agrární komorou Nymburk dne 8. 6. 2022 již 7. ročník akce s názvem „Cyklotoulky Polabím za pozemkovou úpravou“.

Cyklistická trasa měla celkem 14 zastávek a vedla přes vybudovaná společná zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) v katastrálním území Kněžice, Dubečno a Osek. Spolupráce zaměstnanců SPÚ Pobočky v Nymburce si dlouhodobě váží starosta obce Kněžice, pan Milan Kazda, který ke KoPÚ dodává „Obrovskou výhodou KoPÚ je přesná evidence a identifikace v terénu, nejenom obecních pozemků, podle které se nám po letech konečně podařilo sepsat správně nájemní smlouvy. Další velkou výhodou je zpřístupnění jednotlivých pozemků pro vlastníky a nájemce.“

Startem pro cyklistickou terénní exkurzi se stala obec Kněžice ležící ve Středočeském kraji v okrese Nymburk. Řízení o komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území Kněžic u Městce Králové bylo zahájeno již v roce 2006 Pozemkovým úřadem v Nymburce na základě žádosti Obce Kněžice a vlastníků nadpoloviční výměry zemědělské půdy v dotčeném katastrálním území. Cílem komplexní pozemkové úpravy bylo prostorově a funkčně uspořádat, scelit, případně dělit pozemky a zabezpečit jejich přístupnost. Prioritou pro obec bylo vybudování nové sítě hlavních a vedlejších polních cest s doprovodnou zelení, ozelenění biokoridorů a později vybudování nových vodohospodářských opatření.

Další ze zastávek byla například prohlídka biokoridoru v k.ú. Dubečno. V české legislativě je biokoridor definován jako území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť. S nimi dohromady tvoří územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES)“. V případě pozemkových úprav jde v naší dlouholeté praxi většinou o nově vysazované plochy liniové zeleně nebo doplnění a rozšíření stávajících ploch zeleně podél mezí, vodotečí a komunikací. Podkladem pro naše projektanty pozemkových úprav je v tomto případě ÚSES. Většina projektů ÚSES vznikala koncem minulého století a je často třeba je novým podmínkám přizpůsobit. Nejčastěji se objevují nové biokoridory v ÚSES jako rovné čáry propojující jednotlivá biocentra. Pouhou drobnou úpravou takových projektů je možné vytvořit křivku a tím vysázet větší plochu zeleně, aniž by došlo ke zhoršení obdělávatelnosti sousedních pozemků. Příkladem je mimo jiné LB 1 v katastrálním území Dubečno. Závěr exkurze patřil návštěvě a zastavení se mj. u napájecí tůňky u HPC 2 v k.ú. Osek. 

Organizaci celé exkurze zařídil Ing. Zdeněk Jahn vedoucí Pobočky Nymburk (SPÚ). Akce se účastnilo na 40 účastníků primárně z řad starostů, zemědělců, projektantů, nechyběli studenti, kolegové z SPÚ ani široká veřejnost.

Cyklotoulky foto 2.PNG