Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Biocentrum Veklice v Senici na Hané oficiálně otevřeno

Praha, 22. června 2022 - Státní pozemkový úřad (SPÚ), respektive jeho Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj předal v sobotu 18. června do rukou starosty obce Ing. Michala Tichého pomyslný klíč k užívání Biocentra Veklice. Akci pořádala obec Senice na Hané, a kromě zástupců SPÚ, zpracovatele projektové dokumentace a zhotovitele stavby se této významné akce zúčastnil i hejtman Olomouckého kraje Ing. Josef Suchánek.

Přesně v 16:05 nad hlavní nádrží vzlétlo akrobatické letadlo, které svým vystoupením zahájilo asi hodinový program, kdy Biocentrum postupně představili jednotliví hosté. Úvodního slova se chopila bývalá starostka obce Senice na Hané Ing. Eliška Dostálová, následovalo slovo hejtmana Olomouckého Kraje Ing. Josefa Suchánka a poté se ujal slova ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj JUDr. Roman Brnčal, LL. M. a vedoucí pobočky Olomouc Ing. Kateřina Neumanová. Zástupci SPÚ ve svém vystoupení vyzdvihli tento projekt jako důležitý krajinotvorný prvek a jmenovitě poděkovali zhotoviteli stavby a technickému dozoru stavby. Následně projektant biocentra sdělil zúčastněným občanům technické údaje o tomto díle. Poté přišla očekávaná chvíle a hosté společně slavnostně přestřihli pásku. Tato velkolepá akce byla završena volnou zábavou pro občany do pozdních večerních hodin.

 BC Veklice, Senice na Hané, Olomoucký kraj

Zprava: hejtman Olomouckého kraje Ing. Josef Suchánek, starosta obce Senice na Hané Ing. Michal Tichý, zhotovitel stavby SPH stavby s. r. o. – Ing. Pospíšil, Luděk Mikyska – předseda spolku RS Senice na Hané, vedoucí SPÚ pobočky Olomouc Ing. Kateřina Neumanová, ředitel SPÚ KPÚ pro Olomoucký kraj JUDr. Roman Brnčal, LL. M., Ing. Eliška Dostálová bývalá starostka obce, Ing. Hynek Hradský, projektant biocentra

 

BIOCENTRUM VEKLICE A DVĚ PŘÍSTUPOVÉ CESTY U SENIC NA HANÉ

V rámci jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Senice na Hané a dle schváleného „Plánu společných zařízení“, jenž zohlednil požadavky obce, byly vybudovány dvě hlavní polní cesty C1 a C2 a biocentrum Veklice.

 

Realizace stavebních objektů byla dohodnuta na základě schváleného návrhu, a to po projednání se zastupitelstvem obce a se zřetelem na finanční zajištění postupu realizace společných zařízení (§ 12 odst. 1 zákona č. 139/2012 Sb, o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech). Výstavba polních cest a biocentra Veklice respektuje schválený plán společných zařízení v jednoduchých pozemkových úpravách v k.ú. Senice na Hané a územní plán obce.

 BC Veklice, Senice na Hané, Olomoucký kraj (7).jpg

I když nápad se zrodil již kolem roku 2002, a samotné prvopočátky se datují k roku 2008, tak následovala ještě dlouhá cesta. Staveniště bylo předáno zhotoviteli dne 3. 8. 2020 a stavební práce zahájeny 10. 8. 2020. V rámci provádění předběžného archeologického dohledu na stavbě k. ú. Senice na Hané byly identifikovány zahloubené archeologické objekty s nálezy keramiky, kostí a mazanice a pozůstatek kulturní vrstvy.

 

Jednopruhová hlavní polní cesta C1 v délce 245 m má živičný povrch z asfaltobetonu. Součástí stavby je i vozovka na mostě za koncem úpravy, která bude mít stejnou konstrukci jako polní cesta C1. Hlavní polní cesta C2 v délce 835 m bude také jednopruhová a má povrch z vibrovaného štěrku (na základě požadavku AOPK – CHKO Litovelské Pomoraví, které požaduje povrchy blízké přírodě) při základní šířce jízdního pásu 3.0 m a krajnicích 2 x 0.5 m.     

BC Veklice, Senice na Hané, Olomoucký kraj (137).jpg

Biocentrum Veklice bylo provedeno na zelené louce na celkové výměře 9,8116 ha. Jedná se o novostavbu vodního díla dle § 55 odst. 1 písm. a) vodního zákona „přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže“ a § 55 odst. 1 písm. b) vodního zákona „stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků“.

Hlavním účelem stavby bylo vytvořit mokřadní biotop a tím posílit funkci současného biokoridoru toku Blata.

Zahrnuje jednu nádrž a 3 mokřadní tůně o následující velikosti, výměry při Hn (hladině nadržení ve výšce 245,50 m. n. m):

Nádrž vodní plocha 3,37 ha, z toho litorál 0,92 ha, to je 27 %, objem vody 41 700 m3
Tůň 1 vodní plocha 0,19 ha, z toho litorál 0,17 ha, to je 89 %, objem vody 723 m3
Tůň 2 vodní plocha 0,25 ha, z toho litorál 0,12 ha, to je 48 %, objem vody 1 391 m3
Tůň 3 vodní plocha 0,11 ha, z toho litorál 0,03 ha, to je 27 %, objem vody 542 m3
Celkem vodní plocha 3,92 ha, z toho litorál 1,24 ha to je 32 %, objem vody 44 356 m3

 

Zbývající část biocentra cca 5,89 ha již nyní tvoří luční společenstva a výsadby dřevin, o které se po dobu 3 let bude starat SPÚ (následná péče).

Výsadba:

Litorální pásmo mokřadu – 2064 ks (různé druhy - rákos, orobinec, ostřice, puškvorec obecný, lakušník, žabník, šmel, plavín, kosatec, leknín, halucha, rdest, šípatka, skřípina, zevar, voďanka, stulík)

Keře – 2106 ks (různé druhy - vrba, krušina, střemcha, hloh, brslen, zimolez, kalina, líska, ptačí zob, svída, trnka)

Stromy – 4483 ks (různé druhy - olše, střemcha, vrba, habr, hrušeň, jabloň, jilm, javor, jeřáb, lípa, myrobalán, třešeň, dub, jasan, bříza, topol, moruše)

Zatravnění na rozloze 42 540 m2

BC Veklice, Senice na Hané, Olomoucký kraj (133).jpg

Dále bude biocentrum využíváno vodohospodářsky – pro významné tlumení povodňových

průtoků z vlastního povodí biocentra, pro zadržení splachů ornice z pozemků nad biocentrem,

pro krátkodobou rekreaci a jako zdroj vody pro hašení požárů.

Pro zadržení vody v krajině, vodní zásoby v nádrži a tůních vytvořené v období dostatku vody, budou v období sucha dotovat klesající hladinu podzemní vody v okolí biocentra.

V návrhu technického řešení byly uplatněny postupy a technická řešení, která respektují jednoduchost, hospodárnost, účelnost, dlouhou životnost, maximální spolehlivost, snadnou obsluhu, bezpečnost a estetickou a ekologickou citlivost stavby k okolnímu prostředí.

Realizace plánu společných zařízení v k. ú. Senice na Hané vytvoří důležitý krajinotvorný prvek s funkcí dopravní, vodohospodářskou a ekologickou.

Po jeho dokončení dojde k omezení dopadu zemědělského sucha, zpřístupnění zemědělských pozemků a zvýšení biologické diverzity území, jeho mělké tůně budou sloužit pro zimování a rozvoj populací obojživelníků.

 

Realizace nádrže a přístupových cest si vyžádala a ještě vyžádá finanční náklady v celkové částce 28 034 846,79 Kč (vč. DPH):

Biocentrum – 21 897 107,68 Kč (z toho výsadba 2 547 994,18 Kč)

Následná péče (3. roky) – 1 056 253,69 Kč

Polní cesty – 5 081 485, 42 Kč (dodatkem navýšeno o vícepráce z důvodu archeologických prací), zdrojem financování byla Veřejná pokladní správa (VPS). V roce 2020 již bylo financováno 497 810,26 Kč z rozpočtu Státního pozemkového úřadu (RSPÚ).

 

Zhotovitelem stavby byla firma SPH stavby s.r.o. Bystřice nad Pernštejnem. 

                                                                                                                                              

Kolaudační souhlas na biocentrum byl vydán MěÚ Litovel, odborem životního prostředí, dne 1. 3. 2022 a na polní cesty MěÚ Litovel, odborem dopravy dne 10. 5. 2022.

Výsadba zeleně bude probíhat do konce června 2022 a následná tříletá péče do června 2025.

Celé dílo bude protokolárně převedeno do majetku obce Senice na Hané.

Slavnostní předání do rukou Milana Tichého, starosty Senice na Hané, se uskutečnilo v sobotu 18. 6. 2022.

Pevně věříme, že Biocentrum Veklice bude sloužit nejen občanům Senice na Hané, ale i další široké veřejnosti.

 

Fotogalerie Biocentra Veklice – fotografie ke stažení

Časosběrné video z března 2021 o tom, jak se stavělo na poli, vytvořil Miroslav Smička:
https://www.youtube.com/watch?v=xAXrUtAckuc

Video z otevření Biocentra Veklice dne 18. 6, 2022 vytvořil Olomoucký deník:
Nová vodní oáza na Olomoucku: biocentrum Véklice otevřela letecká show - Olomoucký deník (denik.cz)

Kontakt pro média:
Petra Kazdová
tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad
GSM: + 420 602 592 875
e-mail: komunikace@spucr.cz
www.spucr.cz