Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Zkoušky odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav

Úřední oprávnění k projektování pozemkových úprav

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, zajistí pozemkový úřad, tj. pobočka krajského pozemkového úřadu, odborné zpracování návrhu pozemkových úprav, které sjednotit číslo mohou provádět pouze fyzické osoby odborně způsobilé k projektování pozemkových úprav. Tuto odbornou způsobilost prokazují fyzické osoby oprávněním o odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav, tzn. pravomocným rozhodnutím vydaným v souladu s  ust. § 18 zákona č. 139/2002 Sb.

Zkoušky odborné způsobilosti a jejich organizaci zabezpečuje ústředí Státního pozemkového úřadu (dále jen „SPÚ“).

Ke sjednocení postupu průběhu a organizace zkoušek odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav, výkonu činnosti zkušební komise při udělování úředních oprávnění k projektování pozemkových úprav a postupu při odnímání úředních oprávnění podle § 18 zákona č. 139/2002 Sb., byl vydán Jednací řád ke zkoušce odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav a k postupu při odnímání úředního oprávnění k projektování pozemkových úprav ve znění změny č. 5, vydaný pod čj. SPU 128884/2022, s účinností od 15. 7. 2022. Úplné znění je uvedeno v přiložených souborech.


Upozorňujeme žadatele o udělení úředního oprávnění k projektování pozemkových úprav, že článkem 5., bodem 1. výše uvedeného Jednacího řádu, byl změněn termín pro podávání písemných žádostí, a to nejpozději do 30. dubna kalendářního roku. Na žádost, která bude podána po stanoveném termínu, nebude brán zřetel.

Konání zkoušek odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav v roce 2023:

Upozorňujeme uchazeče, že zkoušky odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav proběhnou ve dnech 26. - 28. 6. 2023 v budově ústředí Státního pozemkového úřadu. Oznámení o termínu konání zkoušky bude přihlášeným uchazečům zasláno doporučeným dopisem nejméně 30 kalendářních dnů před konáním zkoušky.

Zrušení konání zkoušek odborné způsobilosti

Vzhledem ke skutečnosti, že nebyl pro rok 2023 naplněn počet uchazečů pro konání zkoušky odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav, nebude dle článku 8. bodu 5. Jednacího řádu RO 01/2016 zkouška uskutečněna.

Informace o podmínkách udělování úředního oprávnění k projektování pozemkových úprav poskytuje:

Ing. Helga Lehm,
tel.: 729 922 163

Přílohy Poslední aktualizace
Informace k průběhu zkoušek
soubor pdfNové okno( PDF, 128.74 KB)
7.9.2021
Okruhy otázek ke zkoušce od 2017
soubor pdfNové okno( PDF, 320.21 KB)
31.7.2017
Příloha 2 - Protokol o zkoušce
soubor pdfNové okno( PDF, 98.93 KB)
16.7.2020
RO 01 2016 -Jednací řád ke zkoušce odborné způsobilosti k projektování
soubor pdfNové okno( PDF, 733.08 KB)
13.7.2022
Vyznačení doložky právní moci
soubor pdfNové okno( PDF, 117.1 KB)
7.9.2021
Žádost o udělení úředního oprávnění k projektování pozemkových úprav
soubor docxNové okno( DOCX, 40.8 KB)
13.7.2022