Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Pozemkové úpravy

S ohledem na současná epidemiologická opatření je nutné přizpůsobit jednotlivé úkony v procesu pozemkových úprav aktuálním nařízení vlády.

Konání úvodních jednání se do odvolání ruší. V případech, kdy již bylo úvodní jednání svoláno pobočka požádá příslušnou obec, aby informaci o zrušení úvodního jednání oznámila způsobem v místě obvyklým (úřední deska, místní rozhlas, …).  Ústředí SPÚ zajistí zveřejnění informace o zrušení konkrétních úvodních jednání na webových stránkách úřadu.

Ostatní úkony lze provádět s ohledem na platná opatření, tzn. dodržení všech stanovených hygienických podmínek.

Upozorňujeme však, že v případě, kdy nebylo uskutečněno úvodní jednání, nelze provádět úkony, které mají dopad na práva účastníků řízení!

Tzn., že bez konání úvodního jednání nelze provádět:

  • zpracování nároků
  • plán společných zařízení
  • návrhové práce
Zjišťování průběhu hranic, prováděné v souladu s ust. § 9 odst. 5 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech (dále jen „zákon“) a následné upřesnění obvodu pozemkových úprav (§ 9 odst. 6 zákona) lze provádět v nezbytných případech před konáním úvodního jednání (§ 7 zákona).

Bez uskutečněného úvodního jednání však lze provádět:

  • rozbor současného stavu
  • zaměření polohopisu včetně prací spojených s doplněním bodového pole
  • vyzvat DOSS dle § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb.
  • uzavřít dohodu s katastrálním úřadem (§ 10 odst. 1 vyhlášky č. 13/2014 Sb.)

 

Závěrečná jednání budou do odvolání prováděna korespondenční formou. V případě již svolaného závěrečného jednání je ponecháno na úvaze vedoucího pobočky, zda jednání uskutečnit, a to s ohledem na aktuální opatření vyhlášená vládou. V případě zrušení již svolaného závěrečného jednání bude pobočka postupovat způsobem shodným s úvodním jednáním (viz výše).

Ve věci smluv o dílo (SoD) na pozemkové úpravy bude možné v odůvodněných případech uzavřít dodatky ke SoD na posunutí termínů plnění, a to tak, že vždy bude třeba posoudit, s ohledem na rozpracovanost, zda postačí prodloužení termínu právě rozpracované části díla nebo zda bude třeba posunout termín plnění i v následujících etapách.

Ve výjimečných případech (např. karanténa zastupitelstva obce, pobočky apod.) lze přistoupit k uzavření dodatku ke SoD na rozdělení fakturace za dílčí část plnění. V takovém případě je nutné písemně požádat ústředí SPÚ – Odbor pozemkových úprav o stanovisko.

S ohledem na stávající situaci je nezbytné, aby v probíhajících řízeních byli v textu každé pozvánky účastníci upozorněni na povinnost nošení roušek a zároveň uvedeno doporučení sledovat webové stránky SPÚ, kde budou zveřejňovány aktuální informace o případném zrušení plánovaných jednání. Tuto informaci zajistí příslušná pobočka prostřednictvím Kanceláře ústředního ředitele.

 

V Praze dne: 6.4. 2021

Odbor pozemkových úprav

Přečteno: 34351x