Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova naleznete stránkách ministerstva zemědělství

Na projekty se můžete podívat v podkategorii Projekty

 

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014-2020

OPATŘENÍ 4.     Investice do hmotného majetku
PODOPATŘENÍ 4.3 Podpora na investice do infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví
OPERACE 4.3.1 Pozemkové úpravy
Řídící orgán: Ministerstvo zemědělství
Příjemce dotace: Státní pozemkový úřad-pobočky krajských pozemkových úřadů
Podpora: Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (49,5% veřejných výdajů)
Datum výzvy: Kontinuální příjem žádostí zahájen dne 22.2.2016

 

HLAVNÍ CÍL OPERACE: Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení

 • Popis: Provádění pozemkových úprav, kdy dochází k racionálnímu prostorovému uspořádání pozemků vlastníků půdy v daném katastrálním území a podle potřeby také k reálnému vytyčení těchto pozemků v terénu. V rámci pozemkové úpravy se zpracovává plán společných zařízení. Realizace plánů společných zařízení zajišťují zpřístupnění pozemků, opatření k ochraně životního prostředí a zachování krajinného rázu, zvýšení ekologické stability krajiny, protierozní, protipovodňová opatření pro ochranu půdního fondu a vodohospodářská opatření pro omezení dopadu zemědělského sucha. Realizace pozemkových úprav se zohledněním principů ochrany krajiny napomáhá obnovovat a zachovávat biologickou rozmanitost krajiny.

Podporované aktivity a způsobilé výdaje:

 • Geodetické práce
  • zaměření území a všech polohopisných prvků a další geodetické práce prováděné za účelem zpracování návrhu pozemkových úprav
  • vytyčení nově navržených pozemků na základě schváleného návrhu pozemkových úprav
 • Realizace plánů společných zařízení na základě schváleného návrhu pozemkových úprav
  • opatření ke zpřístupnění pozemků především zemědělských a lesních pozemků (mimo intravilán)
  • protierozní opatření pro ochranu půdního fondu
  • vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení nebo rozlivu povrchových vod a ochraně území před záplavami, k zvýšení retenční schopnosti krajiny a opatření pro omezení dopadu zemědělského sucha (např. retenční nádrže apod.)
  • opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické stability krajiny

 logo_EU.jpg

Přečteno: 17015x