Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Monitoring eroze zemědělské půdy

Monitoring eroze spustil Státní pozemkový úřad (SPÚ) ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy (VÚMOP) již v roce 2012. Jedná se o ojedinělý, celorepublikový projekt založený na záznamu a sběru dat z oznámených erozních událostí.

Odbor půdní služby SPÚ zajišťuje metodické vedení Monitoringu eroze zemědělské půdy, který má za cíl zajišťovat informace o rozsahu eroze zemědělské půdy, příčinách tohoto stavu, správnosti zacílení stávajících politik v oblasti boje proti erozi a účinnosti protierozních opatření.

Za celé období provozu Monitoringu eroze zemědělské půdy bylo na území České republiky doposud nahlášeno a zaevidováno více než 3 000 erozních událostí. Díky podkladům z Monitoringu bylo do vyššího stupně ochrany přesunuto již víc než 5 500 ha půdy. Za dobu jeho provozu byl zaznamenán pozitivní vývoj v oblasti ochrany půdy. Díky pravděpodobnostnímu modelu či dalším novým technologiím a komplexnějším datům bude SPÚ moci lépe zacílit odpovídající ochranná opatření, které vznikají v rámci institutu pozemkových úprav.

Monitoring eroze půdy je považován za velmi účelnou aktivitu, která významně přispívá k hodnocení erozních událostí na našich zemědělských půdách. Přesto, že hlášení erozních událostí je dobrovolné, poskytuje ucelenější pohled na problematiku eroze na zemědělsky využívaných půdách. Určitě bude velmi zajímavé srovnání erozních událostí v delší časové řadě, které by mohlo být vydáno i formou knižní publikace. Kromě popisu příčin, hodnocení a důsledků erozních jevů by v ní měla být i bohatá fotografická dokumentace, která v budoucnosti může názorně přiblížit stav naší krajiny a detailní problémy při hospodaření na zemědělské půdě.

PROČ MONITORUJEME EROZI V ČR?

Půda je jedním z nejcennějších přírodních bohatství každého státu a neobnovitelným přírodním zdrojem. Představuje významnou složku životního prostředí s širokým rozsahem funkcí a je základním výrobním prostředkem v zemědělství a lesnictví. Je ovšem ohrožena celou řadou procesů z části přírodních, z větší části však vyvolaných činností člověka, které vedou k omezení nebo až zničení schopnosti půdy plnit své základní produkční a mimoprodukční funkce.

KDYŽ SE SETKÁM S EROZNÍ UDÁLOSTÍ...

V případě zjištění erozní události je třeba se obrátit na místně příslušnou pobočku Státního pozemkového úřadu (SPÚ), případně přímo na pověřeného pracovníka SPÚ. Pověřený pracovník následně provede terénní rekognoskaci a zjištěné informace zanese prostřednictvím webového portálu Monitoringu eroze zemědělské půdy do databáze.


Seznam pověřených pracovníků s kontakty je uveden přímo na webovém portálu Monitoringu eroze zemědělské půdy.

Hlášení erozních událostí: Monitoring eroze (vumop.cz)

VIDEO: KDYŽ SE SETKÁM S EROZNÍ UDÁLOSTÍ

 

Další články:

Odkaz na rozhovor s Ing. Františkem Pavlíkem, Ph.D. o unikátnosti Monitoringu eroze: Systém monitoringu eroze je unikátní | Státní pozemkový úřad (spucr.cz)

Výstupy z konference 10 let monitoringu eoze zemědělské půdy: Přední čeští experti na protierozní ochranu půdy se setkali v Praze | Státní pozemkový úřad (spucr.cz)

Přílohy Poslední aktualizace
Prezentace_Monitoring eroze zemědělské půdy
soubor pdfNové okno( PDF, 11.4 MB)
1.12.2023
Brožura Monitoring eroze zemědělské půdy
soubor pdfNové okno( PDF, 666.9 KB)
1.11.2022

Přečteno: 73x