Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Popis činností OVHS

 • Zajišťování správy vodních děl hlavní odvodňovací zařízení (HOZ), hlavní závlahová zařízení (HZZ) a protierozní opatření (PEO) – dále jen meliorační stavby
 • Zajišťování provozu melioračních staveb - vodních nádrží a čerpacích stanic
 • Zajišťování údržby, oprav a odstranění havarijních stavů na melioračních stavbách a souvisejících objektech, včetně zpracování potřebné technické dokumentace, rozpočtů a smluv
 • Zajišťování povolení a stanovisek dotčených orgánů potřebných k činnostem ve smyslu vodního zákona, stavebního zákona a dalších právních předpisů souvisejících s výkonem odborné činnosti
 • Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na údržbu a opravy melioračních staveb, případně spolupráce na zpracování zadávací dokumentace.
 • Provádění udržovacích prohlídek melioračních staveb za účelem zjištění jejich stavu a funkčnosti a pro posouzení nutnosti jejich údržby a oprav.
 • Zpracování plánu rozpočtu oprav, údržeb a investičních opatření.
 • Evidence melioračních staveb, včetně jejich grafického zpracování a průběžná aktualizace dat a údajů o melioračních stavbách vč. předávání údajů do informačních systémů státní správy
 • Evidence dochované technické dokumentace melioračních staveb včetně staveb podrobného odvodňovacího zařízení (POZ) a  poskytování údajů z nich
 • Odborná pomoc v oblasti správy POZ v příslušnosti hospodaření SPÚ
 • Majetkoprávní vypořádání melioračních staveb v případě jejich dotčení stavebním záměrem či jinými skutečnostmi
 • Vydávání stanovisek a vyjádření ke stavebním záměrům z hlediska možného dotčení melioračních staveb včetně POZ, dále pak v rámci územního plánování a v oblasti komplexních pozemkových úprav
 • Prověřování pozemků z hlediska možného výskytu melioračních staveb vč. POZ nebo výskytu vodních toků
 • Spolupráce s orgány státní správy, samosprávy, správci povodí, správci vodních toků a dalšími organizacemi a odbornými subjekty při zajišťování činností souvisejících se správou svěřeného majetku a poskytování potřebné součinnosti
 • Poskytování poradenské činnosti a vydávání odborných stanovisek v oblasti své působnosti a činnosti
 • Zastupování SPÚ ve správních řízeních týkajících se melioračních staveb
 • Evidence smluv uzavíraných v souvislosti se správou melioračních staveb
 • Příprava podkladů pro poskytování územně analytických podkladů o melioračních stavbách

Přečteno: 14688x