Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Historická souvislost

Státní pozemkový úřad je s odkazem na § 56 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 4 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, příslušný hospodařit se stavbami využívanými k vodohospodářským melioracím pozemků a souvisejícím vodním dílům ve vlastnictví státu, které ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. k 31. 12. 2012) spravoval Pozemkový fond České republiky. Pokud Pozemkový fond České republiky ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona stavby k vodohospodářským melioracím pozemků a související vodní díla ve vlastnictví státu nespravoval, je Státní pozemkový úřad příslušný hospodařit s těmito stavbami a vodními díly dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. 1. 1. 2013).

Jedná se zejména o stavby vodních děl - hlavní odvodňovací zařízení (HOZ), které převzal do své správy Pozemkový fond České republiky na základě předávacího protokolu k 1. 7. 2012 od Zemědělské vodohospodářské správy, organizační složky státu, která byla k 30. 6. 2012 zrušena.

V rámci transformace Zemědělské vodohospodářské správy došlo v návaznosti na změnu určení správy drobných vodních toků dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, k 1. 1. 2011 k převodu staveb vodních děl souvisejících s vodními toky včetně pozemků souvisejících s těmito vodními díly a vodními toky na státní podniky Povodí a Lesy České republiky.

Státní pozemkový úřad není správcem vodních toků dle § 48 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.

Archivní technické dokumentace k vodohospodářským stavbám na drobných vodních tocích a k melioračním stavbám, které uceleně uchovávala Zemědělská vodohospodářská správa, byly předány ve většině případů do archivů státních podniků Povodí. Některé dokumentace, zejména ty, které se vztahovaly pouze k HOZ příp. i k navazujícímu podrobnému odvodnění, byly následně protokolárně předány Pozemkovému fondu České republiky a nyní je eviduje Státní pozemkový úřad, odbor vodohospodářských staveb.  

Přečteno: 13491x