Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPU

Přeskočit na hlavní obsah

Směny pozemků

Směny pozemků

Státní pozemkový úřad může směnit a směnou nabýt pozemky za účelem naplnění § 3 odst. 1 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o SPÚ).

O směnu může požádat vlastník nemovitostí nebo subjekt, který má smluvně zajištěno (smlouvou o smlouvě budoucí), že na jeho výzvu získá od třetí osoby nemovitosti, které budou předmětem směny.

Náhradou nabízené pozemky:

-        Musí být využitelné pro zemědělskou činnost v době současné i ve výhledu, vždy se musí jednat o zemědělskou půdu, která není zanedbaná a nachází se mimo zastavěné území obce.

-        Nesmí se jednat o druh pozemku lesní pozemek, ostatní plocha (se způsobem využití dráha, ostatní dopravní plocha, ostatní komunikace, sportoviště a rekreační plocha, pohřebiště, skládka, fotovoltaická elektrárna, plantáž dřevin), či vodní plocha (nejedná-li se o pozemky pod vodními díly v příslušnosti hospodařit SPÚ).

-        Zemědělské využití nesmí být omezeno, to znamená, že náhradou nabízený pozemek musí být bez zvláštních omezení a nesmí se nacházet na území přírodních památek, přírodních rezervací, národních přírodních rezervací, národních přírodních památek a na území národních parků.

-        Nesmí být územním plánem nebo regulačním plánem anebo rozhodnutím o umístění stavby určené k zastavění veřejně prospěšnými stavbami nebo stavbami dopravní infastruktury.

-        Nesmí se nacházet v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše určené územním plánem nebo regulačním plánem k realizaci veřejné zeleně nebo k realizaci veřejně prospěšných opatření anebo již k těmto účelům využité.

-        Výpovědní lhůta případné pachtovní smlouvy u náhradou nabízeného pozemku by neměla překročit 1 rok, v odůvodněných případech (výše nájemného/pachtovného) lze akceptovat lhůtu 5 let. V případě smlouvy na dobu určitou, v době podání žádosti do konce této smlouvy musí zbývat max. 5 let. Celkově by nájemní či pachtovní smlouva na náhradou nabízené pozemky neměla obsahovat ustanovení, která nejsou v souladu se vzory nájemních či pachtovních smluv SPÚ (např. ustanovení o předkupním právu, možnosti podnájmu bez souhlasu vlastníka, závazek, že po ukončení KoPÚ budou pronajaty či propachtovány pozemky, které po ukončení KoPÚ pronajímatel nebo propachtovatel získá).

-        Počet náhradou nabízených pozemků by měl být přiměřený počtu pozemků požadovaných.

-        Na LV převodce (navrhovatele směny) nesmí být zapsáno duplicitní vlastnictví převodce a jiné osoby (včetně státu).

 

Poměr směňovaných pozemků:

Dle účelu směny je stanoven poměr pozemků požadovaných vůči pozemkům náhradou nabízených (např. pro „jiný účel“ musí navrhovatel nabídnout o 50% větší výměru náhradou nabízených pozemků než je výměra pozemků požadovaných).

 

 

 

Poměr výměry požadovaných pozemků vůči pozemkům nabízeným

modelové situace

(za účelem)

součástí požadovaných pozemků je orná půda (bez ohledu na výměru)

ostatní případy

 

náhradou nabízená orná půda činí 70 a více % z celkově požadované výměry orné půdy

náhradou nabízená orná půda činí od 50 do 70% z celkově požadované výměry orné půdy

náhradou nabízená orná půda činí méně než 50 % z celkově požadované výměry orné půdy

 

zemědělská výroba

1 : 1,3

1 : 1,4

1 : 1,5

1 : 1,3

investiční výstavba – žadatel obec či kraj s účelem užití prior. pro širokou veřejnost

1 : 1,3

1 : 1,4

1 : 1,5

1 : 1,3

investiční výstavba - pro komerční účely

celková výměra 1 : 2

z toho vždy požadovaná výměra orné půdy v plném rozsahu nahrazena

investiční výstavba - pro vlastní potřebu

celková výměra 1 : 1,5

z toho vždy požadovaná výměra orné půdy v plném rozsahu nahrazena

těžba nerostů

celková výměra 1 : 1,5

z toho vždy požadovaná výměra orné půdy v plném rozsahu nahrazena

neoprávněně zastavěné pozemky

celková výměra 1 : 10

z toho vždy požadovaná výměra orné půdy v plném rozsahu nahrazena

jiný účel – vše co není taxativně vyjmenováno

celková výměra 1 : 1,5

z toho vždy požadovaná výměra orné půdy v plném rozsahu nahrazena

z iniciativy SPÚ

celková výměra 1 : 1

V odůvodnitelných případech, je možné po odsouhlasení ústředním ředitelem SPÚ, přistoupit na jiné podmínky stanovené pro druh a výměru náhradního pozemku.

 • Náklady spojené s přípravou a realizací směny, a to i v případě, že směna nemovitostí nebude realizována, nese v plné výši navrhovatel.
 • Žádost o směnu nemovitostí se podává na předepsaném formuláři včetně všech uvedených příloh a podává se na ten Krajský pozemkový úřad, v jehož obvodu se nachází požadované pozemky ve vlastnictví státu v příslušnosti hospodařit SPÚ.
 • Navrhovatel směny musí splňovat ustanovení §16 odst. 1 zákona o SPÚ. Tj. směnnou smlouvu podle zákona o SPÚ, lze uzavřít pouze s osobou, která

a)      není v prodlení s plněním svého dluhu vůči státu, jemuž odpovídá pohledávka státu, s níž je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad. Potvrzení vyhotovuje SPÚ při podpisu smlouvy;

b)      prokáže potvrzením ne starším než 3 měsíce, že není v prodlení s plněním svého dluhu vůči státu za privatizovaný majetek, který byl na ni převeden na základě rozhodnutí o privatizaci; o potvrzení žádá SPÚ MF

c)       doloží potvrzení, které není starší než 30 dnů, že nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani u orgánů celní správy České republiky evidován nedoplatek, s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady ve splátkách. Obě potvrzení dokládá k uzavření smlouvy navrhovatel směny.   Finanční úřady i celní úřady mohou potvrdit bezdlužnost v rámci celé ČR.

d)      nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na sociální politiku zaměstnanosti.  Potvrzení o stavu závazků je povinen si vyžádat SPÚ od příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.

e)      uhradila náklady na ocenění převáděných pozemků

 

 • Výchozí cenové podmínky jsou s ohledem na ustanovení § 3 odst. 2 zákona o SPÚ stanoveny následovně:
  • Pozemek v příslušnosti hospodařit SPÚ je oceněn cenou obvyklou (dle § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) platnou ke dni podpisu smlouvy. Při ocenění se zohledňuje budoucí využití pozemku.
  • Pokud se náhradou nabízený pozemek nachází v území, kde dosud KoPÚ neproběhly, pak tento pozemek je oceněn cenou obvyklou (dle § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) platnou ke dni podpisu smlouvy.
  • Pokud se náhradou nabízený pozemek nachází v území, kde KoPÚ již byly ukončeny, pak tento pozemek je oceněn cenou vycházející z ocenění dle § 28a zákona o půdě (tj. v cenách platných ke dni 24. června 1991, a to podle vyhlášky č. 182/1988 Sb., ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb.). 
 • Souběh žádostí

Pokud druhá nebo případně i další žádosti o směnu stejných pozemků budou podány do doby rozhodnutí ústředního ředitele SPÚ, bude mezi navrhovateli o osobě, se kterou bude dále jednáno
o uzavření směnné smlouvy, rozhodnuto prostřednictvím výzvy k podání nejvhodnější nabídky, jejímž kritériem bude výše výměry náhradou nabízených pozemků v určených k.ú.

V případě dotazů se obracejte na ten Krajský pozemkový úřad, v jehož obvodu se nachází směnou požadované pozemky ve vlastnictví státu v příslušnosti hospodařit SPÚ. Kontakty k dispozici na http://www.spucr.cz/kontakty/souhrn-kontaktu-na-kpu-a-pobocky.

Státní pozemkový úřad si vyhrazuje právo případný návrh směny neschválit.

 

Přílohy Poslední aktualizace
Formulář žádosti o směnu
soubor docxNové okno( DOCX, 42.31 KB)
26.8.2020

Přečteno: 39654x

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace