Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Informace pro zájemce o pronájem bytů, se kterými je Státní pozemkový úřad příslušný hospodařit

1. Žádosti o pronájem

Kompetence stanovené pro Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ”) jako pronajímatele vykonává místně příslušný Krajský pozemkový úřad, případně jeho pobočka (dále jen „pracoviště). Zájemce o pronájem uplatní svůj zájem podáním písemné žádosti o pronájem na příslušné pracoviště (viz vzor Žádosti - web), v jehož územní působnosti se pronajímaný byt nachází (viz seznam kontaktů na www.spucr.cz). Žádost zaslaná e-mailem má pouze informativní charakter, proto je nutné doručit na příslušné pracoviště žádost v listinné podobě nebo prostřednictvím datové schránky se zaručeným elektronickým podpisem. Žádost
o pronájem nemovitostí musí obsahovat:

  • jednoznačnou specifikaci zájemce o pronájem,
    • titul, jméno, příjmení, rodné číslo - u osoby, které nebylo přiděleno rodné číslo, se uvede datum a rok narození, bytem,
    • plnou moc (v případě, že je zájemce o pronájem zastoupen zmocněncem), opatřenou úředně ověřeným podpisem zmocnitele, ze které je patrný rozsah jednatelských oprávnění osoby jednající za zmocnitele,
  • specifikaci předmětu žádosti,
  • specifikaci účelu pronájmu (uspokojování bytových potřeb),
  • datum a podpis.

SPÚ neeviduje zájemce o pronájem bytu v tzv. „pořadníku na přidělení bytu”.

2. Postup v případě, kdy je více zájemců tentýž byt

V případě, že SPÚ uzavírá nový nájemní vztah, musí být veden snahou o to, aby neodůvodněně nesnižoval výnos z pronajímaného majetku. Z tohoto důvodu musí být za situace, kdy o pronájem požádá více subjektů, realizována výzva k podání návrhů na uzavření smlouvy (dále jen „výzva“). Podrobnosti týkající se výzvy obsahuje Řád výzvy (viz web).

3. Omezení ve vztahu k osobě, se kterou má být uzavírán smluvní vztah

Před uzavřením jakékoliv nájemní smlouvy pronajímatel prověří, zda dotyčný subjekt není dlužníkem SPÚ. Nelze pronajímat byty osobám, které jsou dlužníky SPÚ, a to ani jejich rodinným příslušníkům.

4. Evidence osobních údajů

Podle § 5 odst. 2 zákona č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, může SPÚ zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů. Bez tohoto souhlasu je může zpracovávat v případech v tomto ustanovení uvedených, mj. jestliže je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy. Proto je nutné, aby osoby žijící v bytě s nájemcem, udělily SPÚ souhlas se zpracováním jejich osobních údajů před uzavřením nájemní smlouvy. Za nezletilé dítě (děti) udělí souhlas se zpracováním osobních údajů rodiče, případně poručník. Potřebné formuláře poskytne příslušné pracoviště.