Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Aktuální informace o situaci ohledně nedostatečně identifikovaných vlastníků v katastru nemovitostí podle § 64 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) v souladu se zákonem č. 256/2013 Sb. (dále jen „katastrální zákon“) poskytl místím samosprávám ke zveřejnění aktuální seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky (dále jen „NIV“), které se na území jednotlivých obcí nacházejí. Jedná se o údaje převzaté od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ke dni 1. února 2023. Současně ÚZSVM požádal obce o zveřejnění informačního materiálu k problematice NIV na úředních deskách pro větší informovanost občanů. Tato brožurka se, společně se seznamem nemovitostí NIV, nachází na webových stránkách ÚZSVM (UZSVM.cz | Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových).

Pokud se vlastník nemovitosti nepřihlásí v zákonné lhůtě do 1. ledna 2024, připadne nemovitost do vlastnictví státu.

ÚZSVM bude usilovat o co nejrychlejší předání takto nově nabytého nemovitého majetku specializovaným státním institucím, které takový majetek potřebují ke své činnosti. Například zemědělská půda bude převáděna na Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“), lesní pozemky pak zejména na státní podnik Lesy České republiky.

V případě zemědělské půdy pak bude SPÚ nejprve zjišťovat osobu případného uživatele, přičemž požadovat náhradu za užívání pozemků po něm bude pouze od 1. ledna 2024. Následně budou uzavírány pachtovní nebo nájemní smlouvy. ÚZSVM bude u ostatního majetku postupovat obdobně, tedy že bude požadovat náhradu za užívání pozemků pouze od 1. ledna 2024.

ÚZSVM je připraven k tomu, aby nemovitostmi nabytými po NIV, o které nebude zájem mezi jinými státními institucemi, podpořil rozvojové aktivity jednotlivých územních samosprávných celků. I v těchto případech bude ovšem nutné pro převod majetku dodržet podmínky stanovené zákonem o majetku státu a Metodickým materiálem Ministerstva financí.

SPÚ k převodu majetku na obce a kraje využívá zejména ustanovení § 7 a § 10 zákona o SPÚ (pozemky pod komunikacemi, veřejná zeleň apod.).

Co se týče nabytých spoluvlastnických podílů, tak konkrétní postup (přímý prodej některému ze spoluvlastníků, případně výběrové řízení/dražba) bude záviset na charakteru majetku a velikosti spoluvlastnického podílu. Spoluvlastníci budou moci po 1. lednu 2024 jednat s ÚZSVM o přímém prodeji v jejich prospěch a pokud bude nalezena shoda o kupní ceně a smluvních podmínkách, bude možné takový převod uskutečnit. Není tedy nutné, aby spoluvlastníci iniciovali soud o vypořádání podílového spoluvlastnictví a následně platili náklady takového soudního řízení.

V případě SPÚ je možno rovněž jednat o převodu spoluvlastnického podílu, reálném rozdělení majetku, či i o výkupu spoluvlastnického podílu ze strany SPÚ pro potřeby rozšíření rezervy státních pozemků. K řešení spoluvlastnických podílů lze využít i institut pozemkových úprav, zejména v katastrálních územích, kde pozemkové úpravy budou probíhat, nebo budou po tomto datu v brzké době zahájeny.

 

V Praze dne 23.2.2023

Přečteno: 1429x