Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

KOMPONENTA 2.6: Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu

PILÍŘ 2: Fyzická infrastruktura a zelená tranzice


KOMPONENTA 2.6: Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu

AKTIVITA/INVESTICE 2.6.4: Provádění pozemkových úprav s pozitivním vlivem na prevenci eroze a zachycování srážek

ŘÍDÍCÍ ORGÁN: Státní pozemkový úřad

SUBJEKT IMPLEMENTACE: Státní pozemkový úřad – Ústředí Státního pozemkového úřadu

PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad – pobočky Krajských pozemkových úřadů

PODPORA: Nástroj pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF), unijní plán obnovy Next Generation EU (NGEU)

 

HLAVNÍ CÍL KOMPONENTY:

Přispět k udržitelnosti zemědělské a lesnické krajiny z pohledu hospodářského a ekologického v kontextu klimatické změny, zejména zadržováním vody v krajině, zvýšením biodiverzity a zlepšením stavu lesnických ekosystémů.

Popis: Při provádění pozemkových úprav dochází k racionálnímu prostorovému uspořádání pozemků vlastníků půdy v daném katastrálním území a podle potřeby také k reálnému vytyčení těchto pozemků v terénu. V rámci pozemkové úpravy se zpracovává plán společných zařízení. Realizace vybraných prvků plánů společných zařízení zajišťuje ochranu životního prostředí a přispívá k adaptaci krajiny na klimatickou změnu. Dále dochází také ke zvýšení ekologické stability, protierozní ochrany půdního fondu, protipovodňové ochrany obcí a vodohospodářská opatření omezují dopady sucha. Realizace pozemkových úprav se zohledněním principů ochrany krajiny napomáhá obnovovat a zachovávat biodiverzitu v krajině.

PODPOROVANÉ AKTIVITY A ZPŮSOBILÉ VÝDAJE:

 • opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu
  • protierozní opatření pro eliminaci nepříznivých účinků povrchového odtoku vody: příkopy, průlehy, meze, travnaté pásy a jiné retardační prvky, opatření zadržující vodu v krajině formou konkrétních projektů (modrá infrastruktura), jako jsou: realizace mokřadů, tůní, revitalizace vodních toků a akumulačních vodních nádrží
  • opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny (zelená infrastruktura)
   • prvky ÚSES: biocentra, biokoridory, interakční prvky a další výsadby zeleně mimo les a v zemědělské krajině
 • Konkrétně se jedná o následující výdaje:
  • zemní a stavební práce včetně přesunů hmot,
  • stavební materiál,
  • nákup, výsadba a zajištění zeleně,
  • zařízení staveniště,
  • nezbytné vyvolané investice (přeložky inženýrských sítí nebo úpravy staveb dopravní infrastruktury) ve vlastnictví žadatele/příjemce dotace i třetích osob (např. správců technické dopravní infrastruktury apod.)
  • projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu

logo_NextGen_NPO_transp.png

Přečteno: 223x