Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Voda - Sucho

Zadržování vody v krajině je čím dál aktuálnějším tématem. Bohužel ani průběh zimy 2019/2020 a jara 2020 na většině území nesvědčí ve zlepšení sucha, které Českou republiku trápí už šestým rokem. 

Na jaře 2019 se v sídle SPÚ sešlo na třicet zástupců devíti institucí zabývajících se problematikou sucha a nedostatkem vody, aby společně zhodnotili dosavadní vývoj včetně možných dopadů klimatických změn a navrhli opatření pro zmírnění zejména zemědělského sucha.

Podle nich by veřejná správa i samosprávy měly například kromě existujících portálů www.chmi.cz (meteorologické a hydrologické sucho) a www.intersucho.cz (zemědělské sucho) využívat i integrované informace ze systému HAMR (http://hamr.chmi.cz/). Je třeba dále klást důraz na zvyšování odolnosti celé společnosti vůči dopadům sucha a nedostatku vody a problém řešit uplatněním preventivních a systémových opatření. Omezující opatření na straně spotřeby či poskytování finančních kompenzací za sucho, nejsou v budoucím klimatu udržitelným řešením. I proto je důležité, aby se každý z nás choval ve spotřebě zodpovědně.

Systémové řešení zejména zemědělského sucha vidí experti v podpoře odrůdové, plodinové diverzifikace a pěstebních systémů (např. odrůdové a plodinové směsi; agrolesnictví atp.) včetně podpory nákupu vhodné techniky. K tomu je třeba odstranit překážky bránící jejich rychlému využití. Experti dále navrhují podporu zavádění moderních postupů v oblasti zpracování půdy např. „no-till“ s meziplodinami, které povedou ke zlepšení půdní struktury, omezení eroze a zvýšení retenční schopnosti půdy. Proto je podle nich třeba co nejdříve podpořit rychlé provozní testování optimálních postupů, včetně demonstrace v reálných podmínkách pilotních farem tak, aby bylo možné programy podpory správně nastavit a technologie aplikovat.

 Zásadní je podle nich pokračovat v podpoře budování soustav vodních nádrží se zásobní, protierozní i protipovodňovou funkcí a posilovat vodní zdroje a jejich ochranu prioritně v místech s napjatou vodní bilancí. V těchto ohrožených místech je také nutné více se soustředit na podporu lepšího využívání vodních zdrojů.

 Experti dále apelují na zvýšení úrovně právní ochrany vodních zdrojů. Transparentní odpovědnost za strategické a operativní rozhodování o vodních zdrojích by měla přesahovat volební cykly. Narovnané by také měly být disproporce mezi úhradami za povrchové a podzemní zdroje vody.

 „Samozřejmě jsou zcela zásadní i opatření v krajině, jako je podpora realizací pozemkových úprav či obnova a budování efektivních závlah. Je třeba je však zavádět systémově po posouzení důsledků opatření na celé povodí a s ohledem na měnící se klimatické podmínky,“ vysvětlil jedno z navrhovaných řešení profesor Trnka, vedoucí Sekce klimatických analýz a modelování Ústavu výzkumu globální změny AV ČR. Ten v listopadu 2019 zveřejnil prezentaci Sucho

Experti navrhují pro co nejširší a nejrychlejší rozšíření těchto postupů využívat podpůrných opatření jako jsou například zrychlené odpisy, krytí úroků ze splátek apod.

Jako poslední, nicméně zásadní krok, navrhují systematicky zvyšovat společenské povědomí o problematice vodních zdrojů i možnostech jejich lepšího využívání všemi sektory.

 

Přečteno: 6048x