Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Veřejné zakázky

Státní pozemkový úřad představuje plán veřejných zakázek na rok 2023

Z důvodu transparentnosti postupu zadavatele a maximální otevřenosti pro potencionální dodavatele, se Státní pozemkový úřad (SPÚ) rozhodl představit plán nejvýznamnějších veřejných zakázek na kalendářní rok 2023, a to z oblasti pozemkových úprav (PÚ) a realizace plánu společných zařízení (PSZ) o celkovém objemu předpokládaných hodnot 2,646 mld. Kč bez DPH.

"Na zbývající část roku 2023 plánujeme celkem 287 veřejných zakázek o celkovém objemu předpokládaných hodnot 2,646 miliard korun, které se týkají zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav nebo jednoduchých pozemkových úprav a následných realizací společných zařízení, výsadby zeleně a připravy projektových dokumentací,“ upřesnil Martin Vrba, ústřední ředitel SPÚ.

Jedná se o 145 veřejných zakázek, které se týkají zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav nebo jednoduchých pozemkových úprav, a to v sumě 519 mil. Kč bez DPH.

119 veřejných zakázek budou představovat realizace společných zařízení (stavby polních cest, vodohospodářských, protierozních a protipovodňových opatření) v celkovém objemu předpokládaných hodnot 2,012 mld. Kč bez DPH.

Dále SPÚ plánuje 15 veřejných zakázek týkajících se výsadby zeleně za 100 mil. Kč bez DPH a 8 veřejných zakázek na projektové dokumentace za 14,9 mil. Kč bez DPH.

Cílem tohoto kroku je kromě maximální transparentnosti vůči dodavatelům i snaha zadavatele, aby mohli dodavatelé lépe na základě získaných informací alokovat své kapacity a SPÚ měl větší šanci obdržet ty nejlepší nabídky.

Plnění ročního plánu zadávání veřejných zakázek je v zájmu SPÚ, ale plán je dokumentem, který reaguje na změny okolností a jeho realizace není právně vymahatelná.

Plán společných zařízení (PSZ) obsahuje zejména cestní síť, protierozní a vodohospodářské opatření a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. Je posuzován sborem zástupců vlastníků a schvalován zastupitelstvem obce. Před návrhem nového uspořádání nových pozemků se zpracovává PSZ, což je soubor: opatření ke zpřístupnění pozemků – návrh polních a lesních cest, propustky, brody aj; opatření k ochraně půdního fondu – návrh protierozních opatření jako jsou meze, příkopy, průlehy, ochranné zatravnění, ochranné zalesnění aj.; vodohospodářských opatření k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně území před záplavami jako jsou nádrže, rybníky, úpravy toků, odvodnění, ochranné hráze, suché poldry aj.; opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí zvyšující ekologickou stabilitu území (prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) – biocentra, biokoridory, interakční prvky), zajišťující propustnost krajiny a navrácení zeleně do krajiny např. ve formě liniových prvků podél vodotečí a polních cest apod. (zákon 139/2002 Sb.).

Seznam plánovaných veřejných zakázek naleznete níže v dokumentech a bude rovněž uveřejněn na E-ZAKu Státního pozemkového úřadu, na webové adrese:  https://zakazky.spucr.cz/publication_index.html

Poslední aktualizace: 4. 5. 2023

PřílohyPoslední aktualizace
Plánované VZ pro rok 2023 - stavební práce
soubor xlsxNové okno( XLSX, 32.41 KB)
4.5.2023
Plánované VZ pro rok 2023 - služby KoPÚ
soubor xlsxNové okno( XLSX, 33.29 KB)
4.5.2023
Plánované VZ pro rok 2023 - projektová dokumentace
soubor xlsxNové okno( XLSX, 22.07 KB)
4.5.2023
Plánované VZ pro rok 2023 - služby výsadba zeleně
soubor xlsxNové okno( XLSX, 22.76 KB)
4.5.2023


Informace a dokumenty veřejných zakázek SPÚ jsou zveřejňovány na profilech zadavatele Státního pozemkového úřadu: Elektronický nástroj E-ZAK nebo Elektronický nástroj NEN

SPÚ usiluje o integraci sociálních a environmentálních principů udržitelnosti do svých běžných postupů, jimiž se řídí zadávání veřejných zakázek. Našim cílem je uplatňovat při plnění vhodných veřejných zakázek ekologicky šetrné metody, podporovat sociální podniky, podporovat praxi a zajištění důstojných pracovních podmínek.

Dlouhodobě transparentní zadávání a hospodárné chování Státního pozemkového úřadu v oblasti veřejných zakázek ocenili ekonomové z Univerzity Karlovy, kteří na webu zindex.cz poměřují všechny veřejné zakázky vždy za poslední tři předcházející roky a ve spolupráci se sdružením Econlab vyhlašují Neplejtváka roku. Státní pozemkový úřad stál na stupních vítězů třikrát za sebou.

banner_neplejtvak_web.png

Veřejné zakázky zahájeny do 31.12.2012 Pozemkovým fondem jsou do jejich ukončení nadále umístněny na profilu zadavatele (Pozemkového fondu).

Veřejné zakázky zahájeny do 31.12.2012 pozemkovými úřady jsou do jejich ukončenínadále umístněny na profilu zadavatele (Ministerstvo zemědělství – Sekce ústřední pozemkový úřad).

Přečteno: 263338x