Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Datové zprávy

Základní způsoby doručování datových zpráv (DZ):

 1. Prostřednictvím informačního systému datových schránek (z49per3)
 2. Zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu (epodatelna@spucr.cz)
 3. Osobním doručením technického nosiče dat

 

Podmínky pro podání učiněná prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS):

 • Podmínky doručování prostřednictvím ISDS jsou stanoveny zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
 • Pokud je právní úkon učiněn elektronickými prostředky, může být podepsán elektronicky za podmínek stanovených zákonem č. 297/2016 Sb. o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů
 • Pokud by bylo doručeno elektronické podání, které by nebylo opatřeno elektronickým podpisem, může být odesílatel podle povahy věci vyzván, aby tento nedostatek odstranil, tj. připojil svůj elektronický podpis

 

Technické parametry datových zpráv:

 • Přijímané formáty: doc, docx, xls, xlsx, pdf, txt, rtf, gif, tif, jpg, jpeg, zif, png, ppt, pptx, zfo
 • Maximální velikost e-mailového podání včetně příloh:  20 MB
 • Maximální velikost datové zprávy dodávané do DS: 20 MB
 • Povolený typ přenosného technické nosiče: CD, DVD, USB Flash Disk, Externí HDD. Technický nosič dat lez doručit osobně či prostředky poštovních a doručovacích služeb. Datové zprávy na technických nosičích nejsou přijímány samostatně, ale jen jako příloha vlastního podání.  Předaný technický nosič se nevrací.

 

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv

 • Doručení datové zprávy je odesílateli potvrzeno, jestliže z přijaté datové zprávy je možné identifikovat elektronickou adresu odesílatele. Součástí zprávy o potvrzení je zaručená elektronická značka SPÚ, datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena, identifikátor datové zprávy přidělený elektronickou podatelnou, protokol o přijetí podání.
 • Pokud doručení datové zprávy nebude potvrzeno, datová zpráva nebyla doručena.

 

Zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy, posuzování datové zprávy

 • Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.
 • Datová zpráva je posuzována také z hlediska své čitelnosti, vlastností elektronického podpisu/značky a časového razítka. Není-li možné z důvodu poškození, k neúplnosti nebo nečitelnosti doručenou DZ zpracovat, nebude vyřizována.
 • Pokud je dodán dokument v digitální podobě, který není dostupný podatelně, vyrozumí SPÚ odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro odstranění nedostatku. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, SPÚ jej dále nezpracovává.

Kontrolní mechanizmy elektronické podatelny prověřují, zda je datová zpráva v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřena platným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou a časovým razítkem. Kontrola se provádí i nad jednotlivými dokumenty podání v návaznosti na § 69a, odst. 5 zák. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Výsledek je zaznamenán v potvrzovacím protokolu. V případě absence zaručeného elektronického podpisu nelze z datové zprávy provést autorizovanou konverzi.

Přečteno: 50507x